Hellgren, W:m & C:o

Ort: Stockholm

Den 1 oktober 1840 erhöll Carl Anton Wilhelm Hellgren, f. 28/3 1810 i Stockholm, privilegium på att driva snus- och tobaksfabrik i Stockholm. Han startade i förhyrda lokaler vid Götgatan 48 (nuv. 66) på Södermalm.
Innan dess hade han i sju års tid tjänstgjort som handelsbokhållare vid Aspelins tobaksfabrik vid Hornsgatan 32 ”där han städse fullgjort sina åligganden med utmärkt skicklighet och drift”.

De första åren var tillverkningen tämligen blygsam med endast fem anställda och en omsättning på 30.000 rdr.
På hösten 1844 anställdes Johan Bäckström, f. 1826 i Umeå, i företaget som kontorist. Han arbetade snabbt upp sig och gifte sig med Wilhelm Hellgrens fosterdotter Mathilda Westerling som dock avled inom några år.

 

Ur Borås tidning 1846

 

År 1848 bestod personalen av:

Spinnaren C.O. Asplund, f. 1813, d. 1875, senare verkmästare och gossarna

Carl Alfred Sefbom, f. 1828, d. 1875 (?), sedermera tobaksarbetare
Johan Rudolf Forsman, f. 1826, d. 1857, sedermera tobakssarbetare
Johan Ferdinand Moselius, f. 1833, d. 1886, sedermera tobaksarbetare
Fredrik Wallentin Probé, f. 1833, d. 1870, fängelse i Karlsborg och Långholmen för inbrott kring 1856, sedermera kronoarbetskarl
A A Lindström, f. 1835, d. 1875 på Dihlströmska arbetsinrättningen
Carl Fredrik Wilhelm Gahm, f. 1833, d. 1870, på Dihlströmska arbetsinrättningen
Frans Johansson, f. 1835, d. 1892 på allmänna arbetsinrättningen (gardist)

Den 28 mars 1851 upptogs Johan Bäckström som bolagsman och firmanamnet ändrades till W:m Hellgren & C:o. Det var också Johan Bäckström som var den som utvecklade företaget till att tids nog bli landets största tobaksfabrik.

 

 

År 1851 avgick Hellgren ur firman och kom att ägna sig åt fastighetsaffärer på Södertörn tillsammans med Lars Johan Hierta.

 

Publicerad 1852

Den 29 december 1851 upptogs handelsbokhållaren Carl Adolf Werner, f. 3/8 1804, i företaget.
1853 hade företaget vuxit och blivit Sveriges näst största tobaksfabrik.
Man hade resanden som saluförde företagets produkter i en stor del av Sverige.

 

Reklam från tobaks- och klädhandlaren Carl Gustaf Scherman (f. 1811) i Vänersborg 1853.

 

 

I juni 1854 utbröt en brand i tobaksfabriken

Carl Adolf Werner avled 1856.

Den 7 november 1855 övertog W:m Hellgren & Co och grosshandelsbolaget C.C. Brusell & Co för ett pris av 50 000 rdr bko fastigheten Skinnarviken yttersta nr. 1. För att starta bryggeriverksamhet måste någon av ägarna förvärva burskap som bryggare. Det blev Johan Gottlob Brusell som 1857 fick den rätten. Dokumenten från den tiden och fram till 1874 förstördes i bryggeribranden 1893. För att bygga ut verksamheten upptogs av bröderna Brusell, Johan Bäckström och hans hustru C.F.M. Westerling i februari 1857 ett lån i februari 1857 från Vadstena krigsmanskassa på 30 000 rdr bko mot 5 % ränta och med inteckningar i egendomen som säkerhet.
Bröderna Brusell sålde sin halva andel i företaget den 3 december 1857 till W:m Hellgren & Co som ägde den andra halvan.

 Priset var 55 000 rdr bko. Redan tre dagar senare överlät W:m Hellgren & Co hela den fasta egendomen Skinnarviken yttersta nr 1 till Carl Fredrik Weber. Köpeskillingen var 180 000 rdr bko. Carl Fredrik Weber gick in som delägare i W:m Hellgren & Co som den 15 november 1858 sålde hälften av egendomen för 100 000 rdr rmt till firman J. Cederlunds söner och en åttondel till Carl Fredriks kusin handelsbokhållaren Carl Hellfrid Weber för 25 000 rdr rmt. Kvarvarande tre åttondelar behöll W:m Hellgren & Co. Den 1 november 1859 förvärvade Carl Hellfrid burskap som bryggare.

Münchenbryggeriet 1861

 

 

 

 

Bryggeriets expansion                                                                                                           Bryggarhästar klara för leverans av öl

 

 

Münchenbryggeriets stall

 

 

Johan Bäckström var ensam innehavare av firman W:m Hellgren & Co efter Carl Adolf Werners död tills han upptog, Carl Fredrik Weber, som bolagsman den 14 april 1859. Denne avled redan i oktober 1877 i 44 års ålder och Johan Bäckström var åter ensam innehavare tills dess han upptog sonen John Adolf i bolaget den 30 maj 1888 och den 10 januari 1890 även sonen Walter.

Den 28 juli 1865 brann fabrikens bostadsfastighet vid Götgatan 48. Familjen Bäckström fick då flytta några år till Folkungagatan i väntan på att en ny bostad byggdes upp vid fabriken.

Den 29 juli 1865 skriver Dagens Nyheter:

 

1865 – 1868 uppfördes en ny fastighet på samma plats och som då inrymde bostadsfastighet för Bäckström om 18 rum och två kök, kontor, verkmästar- och vaktmästarbostad och torkvind för tobak högst upp. Arkitekt var Johan Fredrik Åbom (f. 1817).

 

Den nya bostads- och kontorsfastigheten vid Götgatan 48

 

Kring 1865 var firman landets största tobaksfabrik.
Företaget deltog med egen monter, n:r 2071, i Allmänna Industri-utställningen i Stockholm 1866 i Kungsträdgården där man visade
”Snus, Tobak och Cigarrer, jemte svensk Råtobak och fabrikater deraf”.

År 1871 bildades Svenska Handelsbanken. Ett flertal företag och privatpersoner låg bakom bildande. Tobakfirmorna W:m Hellgren & Co och Jac. Fr. Ljunglöf fanns med bland grundarna.
I interimsstyrelsen ingick C.F. Weber från den Hellgrenska firman.

1853 och 1872 förvärvades fastigheterna vid Götgatan 48 och under 1890-talet byggdes den stora cigarrfabriken vid Åsögatan.

 

 

Fabriken syns på fakturan innan den stora tobaksfabriken uppfördes

 

 

Fabriksbyggnaden mot Åsögatan   

 

  Kontor och bostadsfastighet i korsningen av Götgatan/Åsögatan                                                                                 

                                                                                                                                                                                                        

Firmatecknarnas underskrifter

 

 

Dagens Nyheter den 5 november 1892

 

Arbetarens vän  15 maj 1896

 

 

År 1897 deltog företaget med egen paviljong, n:r 1586,  för cigarrtillverkning vid den Allmänna Konst- och Industriutställningen på Djurgården i Stockholm.

Den Hellgrenska paviljongen till höger med tillverkning och försäljning.

 

”…är Hellgrenska tobaksfabrikens utställning.Bygnaden utgöres af en rotunda med trattformigt, grönt tak, är uppförd såsom en paviljong med stomme af imiterad bambu samt fyllning af gräsmattor, och tager sig mycket treflig ut. Den är uppförd efter ritning af arkitekten F. Dahlberg, och i dess inre är midt på golfvet en monter, innehållande ett urval af de tobaksbld, som af fabriken användes för olika ändamål, såsom cigarrer, cigarretter, piptobak, snus och tuggtobak. De färdiga produkterna äro utställda i en monter mellan framsidans båda ingångsdörrar, och motsatta sidan till paviljongens halfva omkrets är upptagen af ett diskformadt bord, omkring hvilket en hel mängd arbeterskor äro sysselsatta med tillverkning af cigarrer och cigaretter, så att den besökande kan följa tillverkningen i alla dess detaljer”.

Paviljongen hade nummer 1586 i katalogen.

1897 var produktionsvärdet:

Snus………..686.210:75 kr
Kardustobak….251.120:10 kr
Cigarrer…….639.247:89 kr
Cigarretter…..27.407:40 kr
Spinntobak…..168.094:– kr

 

 

 

 

 

Svenska Dagbladet den 17 november 1898

 

Den 18 april 1900 rapporterar Dagens Nyheter:
Ersättningskraf för följderna af en olyckshändelse.
Arbetskarlen Carl Julius Pettersson blef i sistlidne november skadad i en hissinrättning i tobaksfirman Hellgren & komp:s fabrik, så att han däraf afled. Änkan har nu till rådhusrätten instämt firmans innehavare, hrr Joh. Bäckström, Ad. Bäckström och Walter Bäckström, med yrkande att de måtte dömas att utgifva ersättning, enär olyckan föranledts däraf att hissinrättningen varit felaktig. Hon gör anspråk på årligt underhåll för sig med 300 kr samt till hvarje af tre barn med 150 kr. till dess barnen fyllt 18 år.
Målet har uppskjutits för utredning och vittnens hörande”.

Kring år 1900 hade företaget vuxit till Skandinaviens största tobaksfabrik.

Företaget hade ett antal försäljningsbodar i Stockholm. 1904 låg de på adresserna:

Hornsgatan 66
Artillerigatan 10
Regeringsgatan 56
Flemminggatan 1

Vid samma tid bestod arbetsstyrkan av:

1 kontorschef
2 kassörer
5 handelsresanden
9 bokhållare
5 verkmästare
4 förmän
400 div. arbetare och arbeterskor

Företaget ombildades den 5 februari 1908 till aktiebolag med ett aktiekapital om 2.000.000 kr och med John och Walter Bäckström som ledare.
Genom inlösen av preferensaktier nedsattes kapitalet till 1.910.000 kr.

Företaget expanderade målmedvetet och man gjorde en rad uppköp av andra tobaksfabriker:

1868 Rosén & Strömberg, Stockholm
1894 Brinck, Hafström & C:o, Stockholm
1907 Withs Tobaksfabrik, Falun
1908 Unionen, Malmö
1909 Fick & C:o, Stockholm
1911 Hamburger Cigarrfabriken, Stockholm
1911 Barkman, A.T., Snusfabrik, Stockholm
1911 Renard & Elbe, Stockholm

Man hade under en period en egen försäljningsbod vid Gustaf Adolfs Torg 12.

Den Hellgrenska fabriken blev navet kring vilket AB Förenade Svenska Tobaksfabriker bildades 1912 och där sönerna Walter och John Bäckström kom att inneha framskjutna positioner.
1915 inlöstes verksamheten av Svenska Tobaksmonopolet. Ingen från den Bäckströmska familjen blev verksam inom Svenska Tobaksmonopolet.

 

Transportlåda för tobaksprodukter               Kardusförpackning

 

Produkter

American Cross Cut
Best Birds Eyes

Bouquet (Hellgren)
Chandelupe N:o 1 (Hellgren)
Cleo
Corona
Cut Plug (Hellgren)
Dalkarlen
Dalkullan
Diadema

El Gusto
El Merito
Export Snus
Export-Snus No. 1 
Finskuren Rulltobak
Fjärilen
Flor de Vega
Fäderneslandet
Gefle Wapen
Gloria
Gluntarne
Golden Shag
Grofsnus
Guld (Hellgren)
Indisk Kanaster
Jernvägen
Karl X Gustaf
Konstindustri-utställningen, 1909
Känn på den tobaken (Hellgren)
La Licenia (W:m Hellgren)
Ljust Snus no. 1 (Hellgren)
Ljust Snus No. 1 Export
Nalle (Hellgren)
Norrbottens Vapen
Nya Tian
Odalmannen
Royal Yacht Club
Sentido
Snus No. 1 (Hellgren)
Stadion, 1912
Sweetscent
Tip Top
Tre Kronor (Hellgren)
Tribuna
Tsarevitj                                                                                                                                                                                
Trocadero

Unions tobak
Up to date Mixture
Utställningscigarett, W:m Hellgren, 1897
Utställningscigarr 1909 (Hellgren)
Utställningscigarr, 1897
Virginia Sun Cured
Ärligt och Godt

 

Personkoppling
Johan Bäckström
Wilhelm Hellgren
F.V. Jonsson
John Adolf Bäckström
Walter Bäckström
Arthur Bäckström
Johan Valfrid Rickard Bäckström
Schebel Groschinsky
Borger With Münster
Richard Bäckström
Sten Johan Anton Bäckström
Carl Fredrik Weber
Carl Adolph Werner
Lilly von Ehrenclou
Mathilda Westerling
Lovisa Mathilda Verdier
Engelska ångsågverket