Kungliga Placater (dåtidens författningar)

 

Alltsedan tobak började införas i Sverige i början av 1600-talet har hanteringen reglerats genom olika former av påbud från myndigheterna.
Under 1600-,1700- och 1800-talen skedde det bland annat genom Kungliga Placater.

Dessa presenteras nedan i kronologisk ordning. De var skrivna med gammalsvensk stil och språkbruk och ganska svårlästa. Jag har skrivit ned dem med modern stil men behållit gammalstavningen. Några enstaka fel kan ha smugit sig in då det inte alltid är lättläst. Förekommande tryckfel har behållits. Ordet undersleff som förekommer ganska ofta betyder smyginföra, bedrägeri eller förskingra.

Där endast datum och rubrik står kommer snart Placatet att skrivas in.

 

 

 

 

1662 – 9 octobris

Kongl. May:ts

PLACAT
Angående Tobackz=Han=
delen öfwer heele Sweriges
Rijke.

ANNO M.DC. LXII

Stockholm /
Tryckt hoos Heinrich Kenser / Kongl. Booktryckiare

Wij CARL / medh Godz nådhe / Sweriges / Giöthes
och Wendes konungh och Arfförste / Storförste til Finland / Hertigh uthi Skåne / Estlandh / Lijffland / Carelen / Brehmen / Oerden / Stettin=Pommern / Cassuben och Wenden / Förste til Rügen / Herre öfwer Ingermanlandh och Wissmar: Så och Pfalz Grefwe widh Rhein i Beyern / til Gülich / Cleue och Bergen Hertig / etc. Göre witterligit / at ändoch Wij hafwe för detta funnit godt / på wåre trogne Undersåtheres trägne underdånigste anhollande / uphäfwa det Ammericanische Tobaks Compagniet, och den Handelen / som til förende war bracht uthi een Hand / gifwa frij / warandes i den nådigste förhopning / at hwar och een / som ther med handlade / effter sin plicht / skulle til Oss och Chronan / Tullen / och der af Oss tilstående rättigheet richtigt erläggta / och Wåre betiente tilställa; Så pröfwe Wij lijkwäl nu sedermere / emoth förmodan / af sielfwewerchet och effecten, at mißbruket och underslefiuet / derigenom icke allenast en är wordet betaget / uthan och så wijda tilwäxt och förökat / at så hafwe dheras skyldigheet derwidh effterkommit / och i acht tagit / uthan twert emoth / oanseedt Tobaket är i stoor myckenheet i Landet och i Städerne infört och inparterat, så är icke destemindre af minstedelelen någon Tull eller rättigheet worden betalt / Wåre Inkomste och Dretzel til ett merkeligit förfång och afbråck: Hwarföre emedan Oß icke anstår / sådant längre thåla / och så passera låta / Wij der hoos och betrachte / at denne Wahran hwarcken nödig eller stort nyttig är / fär Fattigh och Rijk / uthan mehre stadeligh / för omkostnadens skuld / som en ringamedel uthur Wårt Rijke drager til Fremmande / så at Wij skiäl och fogh hafwa kunde / thenne / som een skadeligh Handel / aldeles at förbiuda ; Ty äre Wij förorsakade / deröfwer een annan disposition fatta och anstella låta / i then acht och mening / at ändoch Wij icke för denne Tijden / funne aldeles dette Wercket / som det doch wärt woro / hämma och afskaffa / Wij doch det åth minstone / til något Publigt gagn / sampt och ad pios usus, motte anwenda och nyttia kunna. Fördenskuld hafwe Wij welat resovera, at taga bemelte Tobakz=Handel och Köpenskap under Oss / så at den / genom Wåre Fullmechtige här effetr förwaltas skal / nådeligen befallandes och påbiudandes / som Wij här medh / och i detta öpne Breffs=Krafft / nådigst befalte och påbiude / at der widh effterfölliande Punckter och Welckor skole observeras och efterlefwas.

I. Wele Wij at ingen / ehoo then helst wara kan / Skal understå och fördrijfta sigh / under hwariehanda skeen och præ text det helst skee kan / effetr den Tijdh / som detta WEårt Påbudh warder kungiort och publicerat, införa eller införa låta emoth Förbudh / och dette Wårt öpne Placat, hijt in i Wårt Rijke Swerige / Storförstendömet Finland / så och Hertigdömet Skåne / Halland / Bleckinge / Bohuus=Lähn / Gottland / Öhsel och Öhland / sampt och Herredömet Ingermanneland / medh Narwen /Nyen och theras Bebieter / något Toback eller Tobackz=Bladh / uthi mindre eller större quantitet, och der medh någon Handel heemligen eller uppenbarligen drijfwa / som och icke någon i Städerne skal wara tillåtit Spinnerij=Wercktygh införskrifwa eller här anrätta låta / uthan Wåre Fullmechtige allena / til hwilke dhe som införskreffne och inrättade äre / skole öfwerdragas och transporteras.

II. Doch såsom Wij gärna see och önske / at Wåre Undersåthere samme Handel / såsom ett ordenteligit Nähringzmedel / bruka och nyttia måge; Alltså skal Borgarne i Städherne / som denne Handel äre wahne at öfwa / stå frije der widh förblifwa / allenast dhe kiöpe Tobacket af Wåre Fullmechtige / eller theras committerade / och aff ingen annan / Jemwäl medh dem sigh om wisse conditioner föreene / hwar widh och observeras skal / at den eene Staden icke handlar medh den andre / om Toback / uthan at alle dhe / som bemelte Toback hafwa wele / hempte dhet af Wåre Fullmechtige / och icke ifrån andre. I lijka motto skal och dhem / som förbemelte Borgares afnehmare ähre / medh Toback effterlåtas at drijfwa sin Nähring / så wäl widh Bruken / som annorstädes / effetr här til plågat wahna.

III. Wele Wij och här medh nådigst stadga och förordna / at ingen aff Städernes Magistrat, i synnerheet Borgmestare och Rådh / skal eller må wara Wåre Fullmechtige / i någon motto til præjudiz och förfång / eller hafwa macht / til samma Handel påträngia någon Wåre Fullmechtige / eller och någon förordna / den bemelte Fullmechtige icke säkert kunne sitt Godz förtroo och creditera, jemwäl medh dem förbemelte tjänlige conditioner och wilckor icke wil acceptera och ingå; Effter som och dhe Pesohner / som samme Tobackz Handel warder updragen / inge andre Pålager / för dhen orsaken skuld / skole wara underkastade / än them / som dhe och andre Borgare elliest / til Städhernes rättigheet och understödh / uthgöra pläga.

IV. Wij befalle och / at dhe som sådant Godz hafwe införskrifwit / och ännu hoos sigh oförytrat hafwe / skole sigh / innan Sex Wekors förlopp / sedan detta Wårt Placat är publicerat wordet / hoos mehrbemelte Wåre Fullmechtige affinna / theras Tobakck them öfwerdraga / och therföre undfå att them den betalning / som dhe medh skiäl kunne bewijsa Godzet med all omkostnadt / och een billig winst belöpa / jemwäl dhet skäligen werdt är. Men dhet som då heelt odugligit befinnes / moste straxt affskaffas / soch genom / och effter Magistratens, på hwar orth / rättmätige ransakanade och censur. Der emoot ehoo som icke wil beqwäma sigh / til at innan föresagdan termin försällia sitt Toback / til bemelte Wåre Fullmechtige / uthan der effter beslås något sådant Godz inne hafwa / den skal / jempte Tobackez Confiscation, samma Straff undergå / som alle andre / dhe som oloffligen medh. Toback handle / eller dheruthan Wåre Fullmechtiges tilstånd införe.

V. Skulle och Borgarne i Städerne intet willia af Wåre Fullmechtige Handla något Toback / ey heller innan Sex Wekors Dagh / effter Publicationen aff dhetta Wårt Placat, hoos Wåre Fullmechtige sigh infinna / och derom föreena / uthan allenast sökia at föröfwa Undersleff / Oß och Chronan til mehn / då stånde Wåre Fullmechtige fritt / någre aff theras egne / uthi samma Stadh at förordna och til sättia / som dhen Handelen obehindrade af Borgmestare och Rådh / måge idka och foresättia.

VI. Ehoo som (bertädes?) eller öfwertyges / desse Wåre Fullmechtige owitterligen / låta införa något Toback / och der medh understucken Handel drijfwa / den samme skal / föruthan wahrans Confiscation, wara fallin til Tiugu öre Silfwer Mynts Böther / aff hwart hoos honom befindtligit Skålpundh / om Summan är öfwer 15. Skålpund / och den som sådant döllier och gömer / skal wara samme Straff / jempte ägaren / underkastat / men beslåes nogon medh mindre Summa / den wari sigh så lijten som then wara kan / då skal den samme förste gången böta 8. Dal. Sylfwer Mynt. andre gången 16. Dal. Sylfr. Mynt / och tridie gången dubbelt så myckit / och så wijdare så offta han warder beslagen / orkar han en Botum / straffas arbitraliter. Och skole desse Böther så skifftas / at Oß förbehållas therass Twåfierde Parther / Staden en Fierdepart / eller näste Hospital, om thet på Landet confisceras, så och Beslagaren een Fierdeparth.

VII. Effter som Underslefwet och Mizbruket i Tobackz heemlige införande och förparterande / som förr är berört / alt för myckit hafwer tagit öfwerhanden / och derföre icke kan wäl afskaffas / uthan noga upseende och eftersökiande: Dy äre Wij förorsakade / ehuru Wij gärna heller såge / det hwarkeen / aff sigh sielff / och uthan twång wille betrachta sin skyldigheet / nådigst effterlåta och tilstädia Wåre Fullmechtige och dheras Factorer, all den inquisition och ransakning / som Wåre Betiente widh Store Siötullen / Lille Tullen och Accijserne, så och widh Grenze=Tullerne för detta hafwer warit tillåtin och öffligh / så at enär dhe / aff serdeles och wisse omständigheeter / befare nogorstedes / hoos een eller annan Wårt Rijkes Inwånare / eller och Fremmande i Städerne / något instulit och förbudit Toback finnas / måge dhe hafwa macht och tilstånd der effetr at sökia / eller sökia låta / då dee som wederböre / sine mißtänckte rum skole för them godwilligen uplåta /och icke nödga them skrijda til the medel / som elliest dtil tiene / hwar widh Borgmästare och Rådh / eller Magistratus loci, skole på anfordran räckia dem Handen: Äwen så tillåte Wij och / at ther någon / af de fullmechtiges Committerade erfarer / genom säkre och ofehlbare tekn och omständer / at oloffligit och instulit Toback uthi någon quantitet, widh någon orth på Landet / är inparterat och beliggiandes finnes / då den samme fritt och effterlåtit wara skal / genom LandzHöffdingens / eller Befallningz= och Fierdingz=Mennernes tilhielp / det taga uthi arrest, och sedan dher det befinnes / effter Laga ransakning / förlustigt / confiscera låta. Understår sigh någon antingen bemelte commiterade / eller theras Betiente och uthskickade / medh ohöfwiske ord / Hugg och Slagh / eller annan otilbörligheet / at antasta / den samme skal och straffas androm til Sky och wahrning / arbitraliter. Til hwilcken ände Wij och här medh nådigst och alfwarligen befalle bemelte Wåre LandzHöffdingar / sampt Befallningz=Män å Landet / så och Borgmästare och Råd i Städerne / alle them som wederböre / at dhe dem häruthinnan alt möijligt assistence och bijståndh / strax widh dheras ansökiande göre / effetr som Wij och här medh / them och theras uthskickade uthi Wår Kongl. Hägn / skydd och förswar / för alt öfwerwåldh / mothsträfwigheet / och der aff flytande olägenheet / nådigst anamme.

VIII. Wij förbiude och i synnerheet alfwarligen Wårt Siöfolck / under Wårt Ammiralitet, så wäl Officerare som gemeene / sampt alle andre / som medh Wåre och Chronones Skep och Farkoster fahre / och hijt ifrån fremmande orther ankomme / ingen undantagendes / oloffligen at införa Toback / Tobackz Bladh eller Spinnerijß onstrument, medh sigh hijt in i Rijket / gör dhet någon / och warder dher medh beslagen / den skal icke mindre än alle andre / effter som föreskrifwit står / therföre straffat warda. Och skole icke mindre Wåre och Chronones egne Skep och Farkoster / än som Fremmande / wara Visiteringen widh dheras ankompst / ifrån Fremmande orther / underkastade / och Wåre Fullmechtige / efter theras Folck / sampt Tullbetiente / owägerligen tilstädias / hwaröfwer Wåre Ammiraler, och andre wederbörande / noga upsicht och inseende skole anstella låta / at sådant behörligen tages i acht.
Wij biude och befalle fördenskuld alle som detta angår / och för Wår Skuldh wele och skole göra och låta / i synnerheet Wåre Kammar = och Commercij Collegier, Öfwer=Ståthållare / Gouverneurer och Landzhöffdingar / General Tullförwaltare och alle / så wäl aff Store Siö=som Landz Tullerne dependerande Betiente / jemwäl Befattningz Män och Inspectorer öfwer Grenßerne / så och Borgmästare och Rådh i Städerne / at dhe ställa sigh detta til effterrättelse / hållandes här öfwer alfwarsam Hand / och så lagandes / at här emoot intet förbrytes i någon måtto / sampt och widh anfordran strax adsisterandes / offtabemeke Wåre Fullmechtige / och dheras Betiente sampt uthskickade / uthi dee Stycker / som dhe dem ålijtandes warde / och detta Wårt Ålacat til execution och befordring lända kan / wetandes at Wij alle förbrytare / medh Kongl. Hembd och onåde / anseendes warde / det hwar och een må hafwa sigh fullkomligen at effterrätta. Til yttermehre wisso / hafwe Wij detta medh Wårt Kongl. Secret, så och Wår Högtährade Elskel. K. Friu Modhers / sampt dhe andre Wåre och Wårt Rijkes respective Förmyndares och Regeringz Underskrifft bekräffta låtit.
Datum Stockholm den 9, Octobris, Anno 1662.

 

Hedewig Eleonora

Locus
Sigilli

Pehr Brahe / Grefwe til Carolus Mauritius Nicolaus Brahe /i
Wisingsborg / S.R. Lewenhaupt i R. Marschens R. Admiralens
Droset stelle stelle

Magnus Gabriel De Lagardie Gustavus Soop / i R. Stall=
S.R. Canzler. mestarens stelle.

 

 

 

1665 – 18 martij

 

 

 

1685 – 18 augusti

Kongl. May:ts
PLACAT
Öfwer
Dhet Missbruk och Undersleff som medh Tobackz olåfliga införande och inpracticerande brukat warder.

Stockholm den 18 Augusti, Anno 1685

Tryckt hoos Niclas Wankijff Kongl. Booktr.

Wij Carl med Gudz Nåde / Sweriges / Göthes och Wendes Konung / Storfurste til Finland / Hertig uthi Skåne / Estland / Lijfland / Carelen / Bremen / Oerden / Stettin / Pommern / Cassuben och Wenden / Furste til Rügen / Herre öfwer Inghermanland och Wiszmar; Så och PfaltzGrefwe wid Rhein i Beyern / til Jülich / Clewe och Bergen Hertig. Giöre witterligit at såsom Wijtijd effter annan erfara måste huruledes meds Tobakez lönliga infördzell i Rijket store och skadelige Underslef förelöpa / Wår rättigheet i Tullen til förminskning; Alltså på det slijkt häreffter må hemmat och afskaffat blifwa / och den brotzlige som häremoth sig förgrijper / effter förr uthgångne och publicerade Placater af åhr 1662 1665 och 1670. näpst och afstraffad / Stadge och förordne Wij här med å nyo nådeligen / at ehoo den är / ware sig af Tullbetiente eller andre / antingen i Städerne eller på Landet / som något hembligen eller olofligen infördt Toback beslå och angifwaran / han skal icke allenast af det confiscerade Godset des Beslagare deel hafwa att undfå / uthan jemwäll af Bötespenningarne a Tiugu öre Silfwermynt på Skålpundet / en fierdepart bekomma / af alt hwad således beslagit och angifwit warder. Til yttermehra Wiszo hafwe wij dhetta med egen Hand underskrifwit och med Wårt
Kongl. Secret bekräffta låtit. Datum Stockholm den 18 Augustit Anno 1685

CAROLUS.

Locus
Sigilli,

 

 

 

 

1722- 30 januarij

Ordning
om
Tobaks Stämplande

 

Wälb. Öfwer Directeur Herr
MÅRTEN SANDELHIELM.

Det har Hans Kongl. Maj:t wår Allernådigste Konung / medelst dess til Kongl. Collegierne ankomne nådigste skrifwelse af den 28 Nov. förledigt åhr i nåder behagat förklara / huru som Hans Maj:t funnit / det stämplingen af Tobaken / som förra Förordningar påbiuda / men nu på någon tid ej warit practicerat, är mycket nödig / til at fhindra och förekomma de många Lurendrägerier / som annars ske med Tobakens inpracticerande til en märkelig afsaknad uti Kongl. Maj:ts och Riksens revenuer, hwarigenom jemwäl de Inrikes Tobaks Spinnerier råda i ruin och undergång / jemte de flere omständigheter Hans Maj:t derwid i nåder behagat anföra / i synnerhet at samtel. Borgerskapet på nästl. Riksdag til Riksens ständer hafwa ingifwit et Memorial, och derutinnan ibland annat wid handen gifwit / huru som de funno angelägit / at all spunnen Tobak / som införd warder / måtte uti Städernes Packhus wid dess ankomst af wederbörande Stadsens Betient efter förra wanligheten blifwa stämplad / Kommandes hos Hans Maj:t och så i confideration, at en slik stämpling intet länder Hans Kongl. Maj:t och Kronan til någon gravation, emedan Lius och Lacket / som dertil erfordras / af sielfwa Stapelstäderne blifwer bestådt / emoth Stämpelpenningarnes åtniutande / efter den åhr 1687. deröfwer uprättade Förordning och Taxa til Tijonde dels öre Silf:mt för hwarje Skålp. hwilka Städerne / fastän Stämplingen nu uphört / likfult hafwa upburit / och således så mycket mehra äro skyldige den omkostnaden nu at draga / på hwilket sätt de handlande / som sin Tobak rätteligen angifwit intet kiänt af Stämplingens uphörande någon lindring / så wida de Stämpelpenningarne likafult erlagt men allena Lurendrägare / hwilka den wahran utan någon afgift infördts förutan det / at jemwäl til befara är / det sedan genom Fredens erhållande med Dannemarck / Handelen öfwer Norrige är öppnad / och Finland nu äfwen igenkommit under Sweriges Crona / det på de Orterne med en slik Wahra större underslef lärer förelöpa / som förfarenheten i forna tider wijst / i fall slikt / igenom sådan Stämpling ej skulle förekommas: Hwarföre Hans Kongl. Maj:t i nåder för godt funnit at förordna / det all här i Riket nu befintelig Rull- och Cardus-samt annan Tobak / det ware sig främmande eller inom Riket tilwärkat / innom en wiss förelagd termin af alla wederbörande til stämpling skal upgifwas / och at öfwer alt hwad således deraf i Städerne och på Landet finnes i förråd / och stämplingen undergår / en ricktig Längd och Förteckning bör hållas / til dess qvantitet, qvalitet och wickt / at deraf kunna inhämta / hwad för tiden af den Wahran i Riket finnes / samt at alt / hwad der af sedan ifrån Utrikes Orter inkommer / hit til Stockholm och Giötheborg, må stämplas uti à parte dertil utsedde tienlige rum ( på det andra Wahror / som i Packhusen komma / intet wågw hindras ) af en eller twå särskilt dertil antagne Betienter som af Städerne / hwilka niuta Stämpelpenningarne / alt kommer at bestås /

men i andra Städer i Packhusen eller Tull Kamrarne efter förra Förordningar och wanlighet til hwarje Rulla och Cardus, och at härefter Packhus stämpeln i Stockholm och Giötheborg hwarje Månad / men i de öfrige Stapel=Städerne hwarje halft åhr skola förändras / samt at enär dermed således är wordet förfarit / och Tullen jemte Accisen en gång i Stapel-Städerne ricktigt är worden betalt / det samma Wahra sedan för all widare afgifts erläggande / ehwarest den i Landet kommer / må fri passera, allenast i Städerne ricktige förpacknings journaler hållas / på alt hwad Städerne emellan försändes / jemwäl ock at med stämplandet af den prässade Tobaken / hwilken med någon större swårhet skal kunna stämplas / efter den mehrendels i Kistor är hårt inpackat / och när den en gång uttages / ej utan skada få lätteligen igen kan insättias / på det sättet må förfaras / at bemälte prässade Tobak / uti sielfwa Kistan sedan den är upwägen / och wickten netto antecknad / omslås i Packhuset / eller wid Spinnerierne med reep / och förseglas med Packhus och Accis-Sigillen, och at enär samma Kista sedan uptages i Stapel-Städerne i minut at försäljas / den då må af Accis Betienterne til hwar Rulla straxt stämplas / samt at hwad deraf uti fulla Kistor til andra Land=Städer afföres / sådant skal wid utförslen på Accis Kammaren angifwas / och ricktigt förpackas til sin destinerade Ort / börandes sådan Tobak wid anländandet i den eller den Staden / hwarest det i minut försäljas skal / af Tullnären derstädes öpnas / och på hwar Rulla stämplas med Accis-Sigillet, samt all ostämplad Tobak / som sedan i Landet finnes wara confiscations summan, jemwel anslås ¼ part af böterne / som är 20 öre Silf:mt på Skålp. samt Kiöparen så wäl som andra lämbnas frihet at giöra sådane beslag / och at ingen må hafwa tilstånd at visitera i Husen efter ostämplad Tobak.
Och som Hans Kongl. Maj:t derhos i nåder behagat befalla / det Collegierne i anledning häraf / hade at förfoga den säkra och skyndesamma anstalt / at alt detta må winna sin behörige fullbordan / och at så wäl med stämplandet af den redan i Landet inkomne och befintlige Tobaken / som ock / hwad hädanefter inkomma kan intet underslef må förelöpa / utan i möijligaste måttan förekommit warda; Så hafwa Kongl. Collegierne af ofwan anförde Kongl. Maj:ts nådigste Förordning härmed welat lemna Herr Öfwer Directeuren behörig dehl / til följe Hwaraf Herr Öfwer Directeuren om denna Tobaks stämplingens wärkställande wille författa den anstalt / som derutinnan är föreskrifwits och som Kongl. Collegierne nödigt pröfwat / at samma stämpling inom en Månads förlopp ifrån detta Brefs inhändigande / må öfwer alt de i Swenska Provincierne wara förrättat / så wille Herr Öfwer Directeuren och så laga / at alt hwad til samma ärendes fullbordan hörer / med all skyndsamhet förrättas / så at efter den terminens förlopp intet Tobak må attrapperas, som icke med Accis Sigillet wederbörligen är stämplat ; men hwad de Finske Provincierne angår / så wille Herr Öfwer Directeuren til stämplingens wärkställande dersammades / utsättia så tilräcklig termin, som til skyndsam fullbordan deraf nödwändig pröfwas / doch at altsammans på lika sätt / som i de Swenska Provinceierne är inrättat onnan Seglationen i åhr infaller / låtandes Collegierne jemwäl dess Bref til alla Herrar Landzhöfdingar afgå / at til denna Förordningens fulkomliga efterlefwande meddela wederbörande Tull=Betiente all den Assistence, som i en och annan måtto erfordras kan. I lika måtto hafwa Kongl. Collegierne tilskrifwit Herr Öfwer Directeuren Ehrenpreus, at beordra wederbörande Tull och Packhus Betiente / wid Stora Siö=Tullarne / det de til denne Förordningz fullgiörande tilbörligen i acht taga / hwad på dem ankommer. Och wi befalle Herr Öfwer Directeuren GUD Alssmächtig.
Stockholm den 30 Januarij 1722.

På dragande Kall och Embetes Wägnar.

N. Stromberg. M.J. Delagardie
P. Danckwardt. J. Cronfelt. Arfved Hägerflycht.
C. Adlerstedt. David Silvius. G. Gyllengrijp.
J. von Hökerstadt.

Loco Secr.
S.J. Leijonmarck. Elias v. Walker.

 

 

 

 

 

 

 

 

1724- 29 Februarii

Kungl. Maj:tts
Nådige
Placat
Angående
Tobaksplanteringen här i Riket.

Given Stockholm i Råd=Kammaren den 29. Februarii
1724

 

Wi FRIEDRICH med Guds Nåde / Sweriges / Giötes och Wändes Konung X X X
Giöre witterligt / at aldenstund detta Rikets Wälfärd och förkofring ei ringa derpå beror / at Främmande warors tilförsel genom en god Handels Oeconomie blifwer förminskad / och deremot de Inrikes producter och manufacturer, medelst åtskilliga nyttiga plantager samt andra goda anstalters författande / förökas och tilwäxa / åtminstone til balancens eller jemnwicktens erhållande af in = och utgående wahror / hwaribland som den Spundne och Bladtobaken / hwarför anseenliga Penninge=summor årligen utgå / förtienat at anses; aldenstund man här i Riket ei mindre än på dels utrikes Orter / genom planterandet med nytta kan tilwärcka denna för gemena man nu mehra så oumbärliga wahran / hwartil detta Climat efter skedde försök befinnes wara lämpeligit; Ty hafwe Wi i betracktande af alt sådant / i anledning af Wårt och Riksens Commerceie Collegii deröfwer underdånigst ingifne föreställning och Riksens Ständers tilstyrckande/ funnit nödigt / at en sådan Tobaks plantering / ju förr ju hälldre / här i landet må inrättas / serdeles som Sädes Culturen dermedelst icke det ringaste afgå kan / efter som för hwar och en hushållare serskilt / et ganska ringa stycke jord til Tobaksplanteringen upgår; hwaraf likwäl så mycken Tobak kan falla / som til des behof årligen nödigt pröfwas.
Wi drage fördenskul til Wåre trogne Undersåtare det nådiga förtroende / athwar och en af dem / som der til lägenhet hafwer / des häldre lär wara hugad at winlägga sig om Tobaksplanteringen / som jemte den allmänna derunder beroende nyttan / som förbemält är / dem sielfwe en sådan wahra / som de dock / sedan den så aldeles kommit i bruk / icke kunna umbära / utom sielfwa fröet / som är af ringa wärde / så medelst allena kostar den lilla derpå anwändande mödan; kunnandes hwar och en af den af Commercie Collegio upsatte och serskilt aftryckte underrättelse om Tobaksplanteringen och des rätta skiötsel fullkomligen blifwa uunderrättad.
Hwarutom der en eller annan någon ytterligare underrättelse härutinnan kan hafwa nödig / har den samma sig i bemelte Collegio derom at anmäla. Det alle / som wederbör / hafwa sig hörsammligen at efterrätta. Til yttermera wisso hafwe Wi detta med Egen hand underskrifwit och med Wårt Kongl. Sigill bekräfta låtit.
Stockholm i Råd=Kammaren den 29. Februarii 1724

Friedrich

 

 

 

1739- 29 Maii

Kongl. Maj:ts
Nådige
Förordning
Angående
Theras straff, som efter ett års
förlopp ifrån then 19. i thenne Månad här
i Riket handla eller försälja någon
utrikes spunnen Tobak.

Wi FRIEDRICH med Guds Nåde, Sweriges, Göthes och Wendes Konung X X X
Landtgrefwe til Hessen X X X
Giöre witterligit, at såsom Wi igenom Wår nådige Förordning af then 19. i thenne månad och then therwid fogade förtekningen / ibland andra Waror och Persedlar, hwilka ifrån utrikes orter här i Riket ej få inkomma, jämwäl til Införsel förbudit spunnen Tobak; Och Wi i anledning af Riksens Ständers hos Oss giorde underdåninge föreställning, samt til så mycket säkrare ernående af Wårt med samma förbud påsyftade ändamål, nu i nåder godtfunnit at tillägga och förordna / thet then som efter et års förlopp ifrån ofwannämnde Förordnings dato här i Riket handlar eller försäljer någon utrikes spunnen Tobak, bör, jemte Confscation af wrarn, om han är bofast, hafwa förwerkat all thes lösa Egendom samt borgerlige rätt och näring / men then som icke är bofast eller mäcktar betala / afstraffas med krops Plikt i proportion af Twåhundrade Daler Silwermynts Böter; Altså hafwe Wi sådant til alla wederbörandes efterrättelse, här med i nåder kundgiöra welat: Åliggandes Wåre Befallningshafwande, så högre / som lägre, at hafwa noga akt therpå, thet thenne Wår nådige Förordning må obrå(k)ligen hållen och efterlefwad warda.
Til yttermera wisso hafwe Wi thetta med egen hand underskrifwit och med Wårt Kongl. Sigill bekräfta låtit.
Stockholm i Råd=Kammaren then 29. Maji 1739

Friedrich

 

 

 

 

1747- 26 November.

Kongl. Maj:ts Nådiga Påbud Angående En Consumtions-Accis erläggande af Thé,
Caffé, Rök- och Snus-Tobak samt Puder.
Friedrich

 

 

 

 

 

1748- 30 Augusti

Kongl. Maj:ts
och
Riksens Commerce-Collegii
Kundgörelse,
Til
Förekommende av Missbruk wid To=
baks Planteringen och Spin=
ningen.

Gifwen Stockholm den 30. Augusti 1748.

Ehuru det wid Tobaks=Planteringens rätta ans och idkande länder Planteraren til nyta och gagn, at icke allenast hålla jorden wid ren och fri för alt ogräs, utan ock at flitigt efterse, bortplocka och fria Tobaks=Plantan från ett odugeligit slags Blader, som, medan Tobaken står i wäxt, skiuta sig fram imellan the rätte Bladerne, hälst the förre intet gagna til annat, än at the suga bort musten ifrån thesse sednare, hindra theras tilwäxt och rätta styrka samt magra jorden, hwarförre ock thesse små Blader utomlands, ther Tobaks=Planteringen idkas, kallas Sugare, och här wid Plantagerne fått namn af Tjufwar; Så har likwäl Kongl. Commerce-Collegium låtit sig berätta, huru som å flere ställen, wid Plantagerne thet skal wara brukeligit, icke allenast at låta thet ena med det andra sitta qwar och wäxa til, i then tanka, at thermedelst få så mycket ymnogare Tobak, utan ock, sedan then rätta Tobaken är aftagewn, tå(då) Planteraren, på thet jorden icke länge onödigt wis må utmärglas, borde låta rycka up Tobaks=Stjelken, samt behörigen reda til Tobaks=Landet för thet följande året, låter han i thet stället Stjelken stå qwar, hwarpå, särdeles tå(då) wäderleken om Hösten är blid, å nyo Blader utwäfxa, som likaledes afplockas, af Tobaks=Planteraqren läggas med the förre slags små bladerne tilsammans, ansas och torckas på Golf och Windar, samt sedan, under namn af små gods, försäljas til Tobaks=Spinnerierne; hwilka åter skola på thet sättet nyttja thetta små=godset, at thet inspinnes ut i Rull=Tobaken med större eller så kallade Däcks=Blader utan om.

Imedlertid skadar och hindrar thet förre slags små=godset Tobakens rätta tilwäxt och styrcka, och har äfwen så litet, som thet sednare slaget, hwilket icke eller kan komma til någon rätt mognad, behörig kraft uti sig; hwarföre och then Tobak, som theraf spinnes, blir sämre och odugelig, kan och icke länge stå emot, förr än then multnar och förskämmes: Hwarför påfölgden är, at Köparen blifver illa belåten med wahran, och så wäl Tobaks=Plantagerne som Spinnerierne råka i wanhäfd och aftagane, men theremot upwwäckes åstundan efter then utländske Tobaken.

Therföre til at förekomma thetta, och at så laga, så wäl then ene, som then andre af thesse näringar må rätteligen, och som sig bör, idkas och skötas, missbruk förekommas och dugeligit Gods wara at tilgå för Landet och thet Allmänna, har Kongl. Commece-Collegium acktat nödigt, at härmedelst, til wederbörandes efterrättelse, förklara och påbiuda, som följer:

 

 

 

 

1.
Then författning är redan tagen och påbuden, genom thetta Kongl. Collegii Circulaire Bref til Samtelige Herrar Landzhofdingarne under den 1. Decembris förledit år, at alle Swenske Tobaksblader, innan the få gå i kiöp och salu, skola afwägas i Städerne på publique Wåg, samt Wåg = Sedel therå gifwas: Och bör hädanefter tillika i ackt yagas, at benälte Tobaks=Blader wid samma tilfälle måste behörigen besicktigas och wräkas af sådane Personer, som i hwarje Stad skola thertil utses och förordnas, hwarom Kongl. Collegium genom wederbörande låter föranstalta, hwilka icke allenast hafwa at efterse, om Tobaks=Bladerne i gemen hafwa sina rätta Tekn af färg, luckt, styrka och fetma, samt at grönskan är therutur bortskaffad; utan ock, at thet rätteligen äro sorterade, och hwart slag för sig, nemligen: Sand=Gods, Erd=Gods, Utskott och Bäst=Gods, sammanbundit. Wore sådant icke skedt förut, måste forteringen för sig gå, innan Wägningen sker: Men hwad som finnes odugeligit och förskämdt, åligger Besiktningsmännen at anhålla och omständigheterne hos Hall=Rätten, eller där ingen sådan Rätt är, Magistraten angifwa til närmare bepröfwande, som bör döma then odugelige wahran confiscable och se til at then bortskaftas. I följe här af böra icke efter the ofwannämnde twänne Tobaks=Slag eller små=Gods Tjufwar och Efterplockning få passera Wågen, för goda tiännas eller Wåg=Sedel therå lemnas, utan ware aldeles förbudit, at thetta Tobaks Slag må gå i kiöp eller salu, wid wahrans förlust och Tio Dahler Silfwermynts Böter.

 

 

2.

Som således thetta små=Godset icke får af Tobaks Spinnerierne uphandlas; Så är them än mindre tillåtit, at nyttja och upspinna thet til Rull=Tobak. Then Tobaks=Spinnare, som icke thess mindre finnes handla häremot, skal, jemte Wahrans confiscation,första gången wara förfallen til Tjugo Daler Silfwermynts Böter, och andre gången dubbelt, men kommer han tredie gången igen, plickta efter Handels=Balkens 1. Cap. 9. §. och wara förlustig rättigheten at idka Tobaks=Spinneri.

3.

Ingen Tobak, then ware sig å Landet eller i Staden planterad, må få gå i salu, innan then är förd til nästa Stads Wåg, och ther först godkänd och upwägd: Ther som thetta icke i ackt tages, plickte både Kiöparen och Säljaren, efter 1. Cap. 10 §. Handels=Balken, hwarthera sine Tio Daler Silfwermynt.

4.

Emedan, efter förre författningar, the i Städerne inrättsde och med behörige tilstånd och Privilegier försedde Tobaks=Spinnerier endast äro berättigade, at spinna och karfwa Tobak til Salu; Ty warder härigenom ytterligare påmint, thet ingen Tobaks=Planterare må taga sig före, at sielft upspinna eller krafwa af thess egen plantering och then til salu hålla eller omkringföra, wid Wahrans Confiscation och Tiugu Öre Silfwermynts plickt för hwart Skålpund.

 

5.

Skulle någon Tobaks=Spinnare eller Planterare redan hafwa sig tilhandlat eller ega i förråd af thet här ofwanföre omtalde småGods, må thet icke få nyttias annorlunda, än om någon wil thet kiöpa sådant som thet är ospunnit samt för sig sielft oblandadt, som thet sker med Stielkar och Affall wid Spinnerierne, men icke annorlunda, wid then plikt, som förut sagt är.
Hwilket alt Kongl. Maj:ts och Riksens Commerce Collegium til alla wdwerbörandes rättelse och efterlefnad härmedelst welat allmänneligen kundgöra låta.

Stockholm then 30. Augusti 1748.

Pådragande Kall och Ämbetets wägnar

Erland Broman

Jonas Alström B. von Hofsten
Vult von Steyern J. von Duben
A. Nordencrantz C.G. BungenCrona
U. Rudenschiöld Harald Urlander

Loc. Secret.
Cabr. Galle

 

 

 

 

 

1768- 9 junii

Kongl. Maj:ts och Riksens
Commerce-Collegii
Kundgörelse
af
Kongl. Maj:ts Nådige Förbud,rörande
utländske Tobaks Bladers försälgning
i minut.
Gifwen Stockholm then 9 Junii 1768

I anledning af särskilte hos Hans. Kongl. Maj:t underdånigst andragne beswär theröfwer, at utrikes ifrån inkommande Tobaks Blader blifwit, the Inrikes Tobaks=Spinnereierne och flere wederbörande Manufactur – wärk til förfång, bland Allmänheten, särdeles neder uti orterne, i minut försålde; Har Hans Kongl. Maj:t, genom Rescript til Thes och Riksens Commerce Collegium af then 20. nästledne April, i Nåder behagat förklara: Thet Hans Kongl. Maj:t, i anseende til therwid förekomne omständigheter, i Nåder för godt funnit at förordna, thet en sådan utminutering af utrikes Tobaks Blader hädanefter bör, wid wahrans Confiscation och Tio Daler Silwermynts böter, wara förbunden; Dock at them, som utom Spinnerierne, enligit thetta Kongl. Collegii Kundgörelse af then 7 November 1766, ega frihet at Snus och Cardus-Tobak tilwärka, icke må betagas, at med sådane Tobaks Blader sig efter behofwet til större eller mindre quantum behörigen förse. Hwilket Hans Kongl. Maj:ts Nådige Förordnande Kongl. Collegium altså härigenom skolat til Allmän underdånig efterrättelse kundgöra.
Stockholm then 9 Junii 1768.

På dragande Kall och Ämbetes Wägnar

Niclas v. Oelreich

G. HEGARDT Js. J. DRAGMAN P.D. HOLMÉR
L. ROSENBORG A. FAXE
Joh. Hedman

 

 

1773- 8 junii

Kongl. Maj:ts

och

Riksens Commerce-Collegii

Ytterligare

Kungörelse,

angående Förbud emot Utländske Tobaks-bladers

försäljning.

Gifwen Stockholm then 8 Junii 1773

Cum Gratia & Privilegio S: æ R:æ Maj:tis

STOCKHOLM,

Tryckt i Kongl. Tryckeriet, hos Henr. Fougt, 1773

Sedan Kongl. Maj:ts och Riksens Commerce-Collegium under then 9 Junii 1768 allmänneligen kungiort, thet Kongl. Maj:t, i afseende til underdånigst anförde beswär, at utrikes ifrån inkommande Tobaksblader blifwit, the inrikes Tobaks=spinnerierne och flere wederbörande Manufactur-werk til förfång, bland allmänheten, serdeles neder i orten i minut försålde, i Nåder funnit för godt at Förordna, thet en sådan ut=minutering af utrikes Tobaks=blader tädanefter, wid warans confiscation och 10 Dal. Silf:mts böter, borde wara förbuden, dock at them som utom Spinnerierne, enligt Kongl. Commerce-Collegii Kungörelse af then 7 November 1766, äga frihet at Snus= och Cardus-Tobak tilwerka, icke må betagas, at med sådane Tobaks=blader sig efter behofwet til större eller mindre quantum behörigen förse; Så har Hans Kongl. Maj:t uti Nådigt Rescript af then 19 nästledne October i Nåder behagat förklara, at ej allenast ut=minutering, utan ock all försäljning af utländske Tobaks=blader både i större och mindre partier til andre än Tobaks=spinnerierne och Manufactur-werken, samt them som utom Spinnerierne äga rättighet at tilwerka Snus och Carduser, bör wara aldeles förbuden. Hwilket Kongl. Maj:ts Nådiga förklarande til allmän underdånig efterrättelse warder kungiordt. Stockholm then 8 junii 1773.

På dragande Kall och Ämbetes wägnar

A. Liffander. J.A. Ernst. Joh. J. Westberg. Gab. Kling

And. von Plomgren. C.E. Bergquist

Dan. Wigius.

 

 

 

 

1773- 8 junii

Kongl. Maj:ts och Riksens Commerce-Collegii Ytterligare Kungörelse angående Förbud emot Utländske Tobaks-bladers försäljning.
A- Liffander m.fl.

 

 

1791- 22 November

Kongl. Maj:ts och Riksens

Commerce-Collegii

ytterligare

Kungörelse

och

Förbud

Angående

Utländske Tobaks-Bladers ut-minutering,

försälgning och Inrikes transportering til

andre, än Tobaks=Spinneri-Idkare,

samt Snus= och Cardus-Tilwerkare.

Gifwen Stockholm den 22 November 1791.

Cum Gratia & Privilegio S:æ R:æ Maj:tis.

STOCKHOLM, Tryckt i Kongl. Tryckeriet, 1791.

WI JOHAN LILJENCRANTS, Friherre, f.d. Kongl. Maj:ts och Rikets Råd, Président i Kongl. Maj:ts och Rikets Commerce-Collegio, Commendeur af alla Kongl. Orden, samt Ordens Vice-Cantzler; Så ock CommerceRåd och Assessorer: Göre weterligt, at sedan hos Kongl. Maj:t i underdånighet blifwit anmält, det, oaktadt Kongl. Commerce-Collegium den 9 Junii 1768 och den 8 Junii 1773, låtit, uppå Kongl. Maj:ts Nådiga Befallning, allmänneligen kungöra, at ej allenast ut minutering, utan ock all försälgning af Utländske Tobaksblader, i större och mindre partier, til andre, än Tobaks=Spinnerierne och Manufactur-Werken, samt dem, som, utom Spinnerierne, äga rättighet, at tilwerka Snus och Carduser, borde, wid confiscation och Tio Daler S:mts bot, wara aldeles förbuden; skola dock ännu, ej allenast i Städerne Utländske Tobaksblader i öpna Salu=Bodar ut=minuteras, utan ock å Landsbygden af Klockare, Krögar, Gästgifware och hwariehanda kringwandrande Personer i Soknar och Bergslager utprånglas, Inhemske Tobaks=Fabriquerne til märkelig skada och förfång; Så har Kongl, Maj:t, til afhjelpande af den häröfwer förde klagan, behagat uti Nådig Skrifwelse til Kongl. Collegium af den 2 denna månad förordna, at, jemte förnyandet af Kongl. Collegii ofwannämnde Kungörelser, under den 9 Junii 1768 och 8 Junii 1773, Utländske-Tobaksblader, enär de hädanefter transporteras Inrikes Städer och Landsorter emellan, böra wid Warans confiscation och Tre Riksdal. Sexton Skill. Plikt, alltid förpassas til någon Tobaksspinneri=Idkare, Cardus- eller Snus=Tilwerkare, som, igenom sin Fabriques oafbrutna drift, sina rättigheter bibehållit.

Hwad Kongl. Maj:t i förenämnde måtto i Nåder behagat förordna, har, uppå ankommen Nådig Befallning; Kongl. Collegium härmed skolat, til wederbörandes underdåniga efterrättelse allmänneligen kungöra. Stockholm den 22 Nov. 1791.

På dragande Kall och Embetes wägnar

J. Liljencrants

GAB. KLING. G.v. KIÖRNING. M. ADLERSTAM. J.M.WENSTRÖM.

C.D. GYLLENBORG. S. FOSEEN. L. ROSENBORG. A. FAXE.

C.E. LAGERHEIM. DAN. WIGIUS. J.I. OSÆ NGIUS. J. JERNBERG.

L. PAHL. H. BRANDEL. S.J. CHIERLIN.

 

 

 

1800- 7junii

Öfwer-Ståthållare-Embetets

Kungörelse

och

Förbud

emot

Eldning och Tobaksrökande å Tjärhofwet,

samt om bord å derinwid liggande Fartyg.

Giwfwen Stockholm den 7 Junij 1800.

Cum Gratia & Privilegio S:æ R:æ Maj:tis.

Stockholm, Tryckt i Kongl. Tryckeriet, 1800.

Genom flere äldre och nyare Författningar, samt äfwen uti Allmänna Lagen 24. Cap. I. §. Byggn. Balken, är wäl i allmänhet förbudit, wid answar och straff, alt owarsamt omgående med Eld, och i synnerhet på sådana ställen, der fara är för lyckshändelser; men som det oaktadt åtskillige klagomål tid efter annan anmäldte blifwit, at wid den nära intil Kongl. Djurgården belägne Tjäru Uplag=plats eller så skallade Tjärhofwet, skola ej allenast de, som derstädes loßa och inlasta Tjära och Beck, utan och andre, som med Båtar och Fartyg å amma ställe anlägga, tillåta sig den osed at nyttja Eld om bord samt å öppet däck röka Tobak; så har jag funnit mig föranlåten, at til förekommande af sådant mißbruk, hwarmedelst eldswåda lätteligen tima kan, härigenom stadga och förordna, det ej någon, eho inlasta, eller andra som der handla, måga å öppet däck eller i land på sjelfwa Holmen röka Tobak samt nyttja Eld om bord, annorledes än Ljus i Kajutan de mörka ärstiderna, då likwäl wid answar all möjelig försigtighet bör i akt tagas. Äfwen som Eld til matlagning på landet ej får nyttjas på annat, än det ställe, som af Tjärhofs=Inspecktoren anwises, eller i Kokhuset, samt icke eller maten derifrån uti warma kokgrytor eller kittlar bäras öfwer backarne och tjärbroarne, utan ifrån Kokhuset och den derinwid belägne bro, med båtar föras om bord. Skolandes den, som häremot på et eller annat sätt med förbrytelse beträdes, utan skonsmål wara förfallen til Tre Riksd. Sexton Skill. Böter, hwilka angifwaren ensamt tilfalla, samt desutom ersätta all den skada som derigenom tima kan.

Och bör öfwer werkställigheten af denna Författning, som jemwäl å stället alltid skal finnas anslagen, Stadens Fiscaler så wäl som wederbörande Upsyningsmän och Police-Betjente, noga och alfwarsam hand hålla. Stockholm den 7 Junii 1800.

På Dragande Kall och Embetes wägnar

S. af Ugglas

Isaac Dellwik.

 

 

1802 – 7 maji

Kongl- Maj:ts och Rikets
kamar- och Commerce-Collegiers
Kungörelse,
angående
Accis för Tobaksstjelkar, som i Riket
införas.

Gifwen Stockholm den 7 Maji 1802.

Wi, JOHAN LILJENCRANTS, Friherre, f.d. Riks=Råd, Président i kongl. Maj:ts och Rikets Commerce-Collegio, Commendeur af alla kongl. Maj:ts Orden, samt Ordens Vicekansler; Så ock Vice-Président och Riddare af kongl.Nordstjerne=Orden; Så och kamar= och Commerce-Råd samt Assessor;
Göre weterligt: Sedan hos kongl. Maj:t, committerade til Tull=Taxornes öfwerseende i underdånighet anmält, at ehuru uti kongl. Sjö=Tulls=Taxan för inkommande waror af den 17 April 1799 stadgas under Artikeln Tobak, at Tobaks=stjelkar uti Fat eller (Packor) wäge, emot Tullafgift af en riksdaler fyra skillingar för ett hundrade skålpund, få införas, med föreskrift wid slutet af samma Artikel, af Accisen för Tobak och Blader erlägges särskildt; Och til följe af hwad sålumda förordnadt blifwit, ostidigt är, at Accis för Tobakssstjelkar bör äga rum; har dock wid werkställigheten den omständigheten mött, at Tobaksstjelkar, som, enligt förra Taxor, til införsel i allmänhet warit förbudne af sådan anledning uti nu gällande Landt=Tulls=Taxa icke blifwit uptagne, för wilken ersat jemwäl beloppet af den Accis, som enligt Sjö=Tulls=Taxan för Tobaksstjelkar nu mera bör erläggas, icke finnes wara bestämdt; Så har kongl. Maj:t, wid öfwerwägande häraf funnit skälogt i Nåder förordna, at aldenstund den Sjötull, hwilken xxxxx äro underkastade, utgör en fjerdedel af hwad Taxan för Blader utsätter; fördenskul böra (desse) Stjelkar, efter en lika Taxan för Blader innehåller, eller et runstycke för hwarje skålpund, samt at i fråga warande Accis må til sådant belopp hädanefter utgå; hwilket kongl. Collegierne skolat härmed til wederbörandes underdåniga efterrättelse allmänneligen kungöra.
Stockholm den 7 Maji 1802.

På Dragande Kall och Embetes wägnar

J. LILJENCRANTS.

På Kongl. Maj:ts och Rikets Kamar Collegi wägnar

O.E. LAGERHEIM J. LÖNBERG M.WANBERG
C.U. LEYONMARCK J. af STRüBING E. ROLLÉN L. SEGERSTRÖM
J.G. BRANTING

Kongl. Maj:ts och Rikets Commerce-Collegii Ledamöter
J.E. NIBLEUS J.M. WENSTRÖM C.D. GYLLENBORG
J.J. LJUNGGREN L. ROSENBORG D. WIGIUS C.LENNGREN
J.I.OSAEGIUS L. PAHL H. BRANDEL S.J. CHIERLIN
O. WIDEGREN J.W. BROHMMER C.W. STRÅLE C.F. MüLLER
J. HERTZMAN

B.W. Backmansson

 

 

1803 – 6 junii

Kongl. maj:ts och Rikets
Commerce-Collegii
kungörelse,
angående
Tullen på Utrikes ifrån inkommande
Tobaksstjelkar.

Gifwes Stockholm den 6 Junii 1803.

Wi, JOHAN LILJENCRANTS, Friherre, f.d. Riks=Råd, Président i kongl. Maj:ts och Rikets Commerce-Collegio, Commendeur af alla kongl. Maj:ts Orden, samt Ordens Vicekansler; Så ock Vice-Président och Riddare af kongl.Nordstjerne=Orden, Commerce-Råd och Assessor;
Göre weterligt: at kongl. Maj:t, enligt Nådig Skrifwelse af den 12 sistlidne Maji, i Nåder funnit godt tilswidare fastställa Tullen på inkommande Tobaksstjelkar til Twå Riksdaler för Ethundrade Skålpund utan undantag för någon Fabriques-Idkare, och dermed tillika förbundit det wilkor, at den som beträdes, at införskrifwa Tobaksblad under namn af Tobaks=stjelkar, skal, jemte redan stadgadt laga answar, för all tid wara förlustig sin rätt, at Tobaksstjelkar införskrifwa.
Hwilket, efter kongl. Maj:ts Nådiga befallning, härigenom allmänneligen kungöres til wederbörandes underdåninga efterrättelse.
Stockholm den 6 Junii 1803.

På Dragande Kall och Embetes wägnar

J. LILJENCRANTS.

J.E. NIBLEUS J.M. WENSTRÖM C.D. GYLLENBORG
J.J. LIUNGREN L. ROSENBORG C.LENNGREN J.I.OSAEGIUS
L. PAHL H. BRANDEL S.J. CHIERLIN O. WIDEGREN
J.W. BROHMMER C.W. STRÅLE C.F. MüLLER J. HERTZMAN
S.J. WIGIUS
C. Klintberg