Ystads Tobaksfabriks Intressenters AB. (Gamla fabriken)

Ort: Ystad

Fabriken härstammar från handlanden och ”pennberedaren” Berndt Gerhard Gråberg (1719-1803), som den 16 oktober 1786 erhöll privilegium att driva tobaksfabrik i Ystad.
Den 10 juli 1793 fick f.d. kofferdikaptenen Erik Ström (f. omkr. 1734, d. 1800) transportprivilegium, som enligt tillsstånd av den 20 augusti 1794 överläts på Gabriel Schwabe (f. i Wismar 1759, återvände 1829 till Tyskland, död där kring 1836, Gabriel Schwabe gifte sig den 18/3 1787 med Johanna Maria Krumlinde, f. 1765).

Företaget drevs i Schwabes fastighet n:r 318 vid Strandgatan. Schwabe överlämnade fabriken med inventarier för ett belopp av 900 rdr till ett bolag benämnt Ystads Tobaksfabriks Intressenter på aktier enligt privilegium den 3 mars 1800. Bolagsreglerna av år 1799 omtalar att företaget bestod av 120 lotter, varav 102 genast tecknades.

Bolagsordningen är från den 21 februari 1800 och nämner: ”Skulle någon intressent beträdas att antingen från in- eller utrikes ort förskrifva rök eller rull tobak och härstädes försälja eller till avsalu hålla någon sorts utländska tobaksblader, varder utan vidare dom och rannsakning från sin lott skild, evad de äro pantsatta eller föregivas vare försålde. Omöjligheten tilsäger att alla intressenter gemensamt kan deltaga i styrelsen och bedrivandet af detta verk, varföre fem dircteurer äro av oss utsedde, nämligen: herr Gabriel Schwabe, herr Christian Haak, herr Adam Krumlinde, herr Hans Gosselman och herr Gustaf Hagerman, som komma att därvid förbliva tills medio martii 1801, då tvenne av dem avgå och tvenne nya av bolaget invoteras,kommandes sedermera vid varje års förlopp tvenne de äldste directeurer avgå, och lika många å nyo inkallas. Sedan första ombytet med direction är skedd, bör ingen mot sin vilja påläggas att å nyo vara directeur, däremot ingen utan laga skäl bör undandraga sig att ingå såsom ledamot i directionen då han därtill av pluraliteten blir utsedd”.

Bland de senare direktörerna märktes Magnus Adolf Schwabe (f. 1795 i Ystad, d. 1854 i Ystad, gift med Augusta Carolina Lindström, f. 1810 i Simtuna, Uppsala län, d. 1890 i Ystad)som gjorde konkurs kring 1846. Företaget drevs fr.o.m. 1847 av Christian Alexander Åkerblom och efter dennes död omkring 1856 för stärbhusets räkning, då Edv. Julius Fischer (1820-1889) övertog ledningen.
Ett nytt bolag – Ystads Tobaks Fabriks Intressenters Aktiebolag (kapital 75 000 kr), som den 15 oktober 1869 erhöll Kungl Maj:ts stadsfästelse – övertog den gamla rörelsen, vilken legat nere i många år.

Styrelsen bestod av konsuln Nils Pehrsson (1811-1888), handlanden Peter Christer Lamberg (1809-1900), Jonas Ljungström (1811-1887), Joh. Borg (1820-1885) och fabrikören Lars Daniel Kemner (1819-1909).
År 1888 utgjordes styrelsen av Lars Daniel Kemner (verkst. dir) Gustaf Fredrik Pripp, disp., (1827-1910), apotekaren Johan Gustaf Smith (1817-1896), handlanden Zacharias August Schultz (1835-1929) och bankdirektören Carl Fredrik Brüdigam (1832-1904). Apotekaren Smith avgick 1895 och ersattes med grosshandlaren Hjalmar Julius Gussing (1848-1927).
Till disponent i stället för Pripp valdes 1898 Fredrik Wilhelm Jonsson (f. 1870).
L.D. Kemner och C.F. Brüdigam avgick båda 1904 och i deras ställe invaldes förutvarande suppleanten, vice konsuln Emil Anton Borg (1857-1945) och konsuln Herman Engelbrekt Gussing (1845-1913) samt följande år bankdirektören John Gustaf Tengberg (1844-1914), vartill ytterligare kom disponenten Gustaf Sture Daniel Kemner (1863-1919).

Disponenten Fredrik Wilhelm Jonsson avgick år 1907 och blev delägare och senare ensamägare i Hamburger Cigarrfabriken, Knut Ljunglöf J:or på Kungsholmen i Stockholm.
År 1908 utträdde Tengberg och i hans ställe ingick förutvarande suppleanten, disponenten Johan Gerhrad Schönbeck (1861-1929).
Gustaf Kemner lämnade år 1909 disponentbefattningen, som övertogs av Herman Ture Böös i Kjävlinge.
Företaget kallades i dagligt tal ”gamla tobaksfabriken” uppgick den 1 januari 1913 i Förenade Svenska Tobaksfabriker.

Ystads Tobaksfabriks Intressenters AB kallades allmänt för ”gamla tobaksfabriken” och hade sina lokaler i ett envåningshus som låg på samma plats där Sydsvenska Dagbladet senare hade sina lokaler.(Hamngatan 12 (nuv. 12 A) kv. Gunilla 1)
Bland de kända märken märkes röktobaken Ärligt och Godt, cigarrerna Hollandia, El Petrono, Esmerado, La Rica, La Prima, Faust, Clown och Flor de Campo. De tillverkade även snuset Rape no. 1 och spinntobaken Fin Schatull.

I fabrikationen arbetade många pojkar i 14-15 års åldern med att stripa tobak mot en betalning av 17 öre per dag. Efter några års arbete kunde de avancera till virvelmakare och fick då sitta bland cigarrmakarna och göra innanmätet till cigarrerna. Då ökade förtjänsten till 3 kronor per vecka. vilket ansågs vara en bra betalning. De kunde dessutom öka lönen något genom att arbeta extra för någon cigarrmakare som ej hade någon hjälp.
Virvelmakaren kunde så småningom avancera till cigarrmakare och fick då arbeta på ackord.
Eftersom en färdig cigarr endast kostade 2-3 öre fick man arbeta hårt för att få en bra veckoförtjänst.

Vid en tillverkning av 10.000 cigarrer erhöll man 7 kronor. Lönerna steg med tiden och en gammal cigarrmakare berättade att han så småningom tjänade 22 kronor för 1.000 cigarrer.
Fabriken sysselsatte också 60-70 kvinnor som spikade lådor och limmade på etiketter. Etiketterna köptes oftast från Tyskland vilket gjorde att samma etikett förekom hos flera olika tobaksfabriker.
Även tobaken köptes från Tyskland men kom ursprungligen från Sumatra, Havanna, Ost-Indien och Amerika men levererades till grossister i Bremen.
Vid slutet av 1870-talet tillverkades 1.431.900 cigarrer per år till ett värde av 127.105 kronor.

 

Produkter

Chandelupe (Ystads Tobaksfabriks Intressenter AB)
Delikat
Hjorten
Holländsk Kanaster
Jubileumscigarr 1800-1900
Turkisk Tobak (Ystads Tobaksfabriks Intressenters AB)
Ärligt och Godt (YstadsTobaksfabriks Intressenters AB)

 

Personkoppling
F.V. Jonsson

 

 

Papperskorg med reklam

 

 

 

Personal vid fabriken