Thimsfors tobaksfabrik

Ort: Timsfors (Markaryd)

1812 ansökte brukspatronen Anders Thim att på sin egendom Timsfors få anlägga en mindre tobaksfabrik, så kallad ”karvinrättning av dels på dess egen jord producerade, dels köpta tobaksblad samt av den fina tobaken, som avfaller, få tillverka snus”.

Det blev dock avslag då det enligt 1739 års manufakturprivilegier ej var tillåtet att anlägga tobaksfabriker på landet.
Anders Thim vände sig då till Kungl. Maj:t som den 7 december 1812 med resolution beviljade Anders Thim som den förste ofrälse i landet, att anlägga tobaksmanufaktur på landsbygden.
Några år senare beviljades även Pehr Schön på Högantorp samma rätt.

Enligt 1723 års privilegier för adeln hade tidigare endast frälsemän fått sådant tillstånd. Anders Thim fick noggranna förhållningsorder att följa gällande förordningar om avstämpling och förtullning.
Han var dock ej så noggrann att följa dessa utan fick redan efter ett år en varning för att han ej följt lagarna om import av och smuggel med utländska tobaksblader.

Till tobaksfabriken anställdes tobaksarbetaren P. Lundström, f. 3/5 1779,  inflyttad från Växjö 1813. Han bodde med sin hustru Ann Christin Vinberg, f. 17/3 1780och dottern  Lowisa Charlotta, f. 1/11 1818 på torpet Hagalund, Thimsfors.

1820 råkade han i strid med magistraten i Laholm som på fyra månader inte verkställt någon avstämpling av tillverkningen. Anders Thim vände sig då till landshövdingen i Halmstad med hot om att anmälan magistraten i Laholm för nonchalans till Justitieombudsmannen.
Kommersekollegium befallde landshövdingen att en hallrättsbetjänt omedelbart skull resa till Timsfors och verkställa avstämplingen. Anders Thim skulle dock själv få bekosta hallrättsbetjänten resa.
Berordringen gällde även att fortsättningsvis förfara på samma sätt.

Anders Thim avled 1825 (28/5 1820 enligt annan källa)och den 18 januari 1826 erhöll sonen, Johan Jacob Thim, tillstånd att fortsätta rörelsen.
Han var fänrik och därefter löjtnant vid Kronobergs regemente.

I 1827 års fabriksberättelse meddelas: ”Sedan vid denna fabrik man åter börjat åstadkomma bättre tobak, har avsättningen ökats och en vid 1825 och 1826 betydligt ökad tillverkning därav blivit följd”.
Thimsfors tobaksfabrik nedlades 1852.

 

 

Produkter
Bataillen vid Dennewitz
Fredriksorts intagande
Intåget i Hannover
Segern vid Leipzig