Carlscrona Tobaks – Fabrique

Ort: Karlskrona

 

Hovrådet Chr. Eckerdt var preussisk undersåte men hade av Kungl. Maj:t i nåder erhållit burskap ” med åtnjutande av svensk mans rätt”. Han erhöll den 30 oktober 1786 privilegium på tobaksspinneri, snus- och kardusfabrik i Karlskrona.

Den 17/6 1790 hade en eldsvåda ödelagt stora delar av Karlskrona inklusive Eckerdts tobaksspinneri och handeln låg till stor del nere. 17 officiella byggnader och 396 gårdar hade blivit lågornas rov. Det omfatta 70 % av stadens bebyggelse. Tack vare varvet som hade stor betydelse för staden och staten byggdes staden upp. Det var svårigheter att få tag på kapital och först den 8/8 1794 startas Carlscrona Tobaks – Fabrique. Tobaksmästare blev Stephanus Cyrillus Rettig som kvarstannade i 32 år. Carlscrona Tobaks – Fabrique stiftades av 79 andelsägare och där totalantalet andelar var 900.

Som grund för bildandet fanns två privilegier, dels Eckerdts och dels det 1830 utfärdade privilegiet för Schultz och som senare kom i grosshandlare Johan Petter d´Aillys ägo. De största lottägarna var Eckerdt, d´Ailly, Fabian Philip, Carl J. Humble ((1764 – 1841), amilralitetsapotekaren Fredr. Brasch (1744 – 1814), Joh. Nat. Regnér, S.W. Hackson (1751 – 1818), Jonas danielsson, Harald Olsson, Jonas Fagerlin, C.H. Abrahamsson, S. Granbeck, Theodor Chr. Winckler, J. Pettersson, auditören Gustaf Cornéer (1756 – 1830), G. Otter, Isak Berghman (1762 – 1830) och Johan Georg Voigt.

Företaget leddes av fem direktörer som enligt ”Bolags-Reglor” skulle samverka om beslut om inköp av råvara och nödiga redskap, försäljningspris, till- och avsättning av arbetspersonal, löner m.m. I egenskap av tobaksmästare ansvarade Stephanus Rettig för produktionen och arbetarna.

Företaget låg i ett hörnhus vid Köpman- och Smedjegatorna. Då rörelsen utvidgades inköptes angränsande tomt för magasinsbyggnader. 1795 tillverkades cirka 50 000 skålpund kardustobak. Företaget kom senare att byta namn till Äldre tobaksfabriken. (se vidare under den firman).

Den 18 april 1826 var S.C. Rettig 75 år gammal och fick privilegium att anlägga egen snus- och kardusfabrik. (se Rettig, S.C. snus-och kardusfabrik) Företaget var beläget i hans ägandes fastighet i Andra kvarteret Dahlberg nr 71 vid Lilla Mölle backen. Fastigheten hade han inköpt av jungfru Johanna Wiggman. Huset hade ursprungligen en våning men påbyggdes under Rettigs tid till två våningar. Han kom att driva verksamheten i två eftersom han avled den 6/6 1828 av ålderdomssvaghet i en ålder av 79 år. Han begravdes på kyrkogården i Karlskrona tyska församling.

Änkan i andra giftet, Elisabeth Lychov (1769 – 1851)  övertog fabrikationen som dock snart inskränktes till endast en arbetare. verksamheten nedlades 1831.

 

 

 

 

Personkoppling
Stephanus Cyrillus Rettig

 

Källor:

P.C. Rettig & Co. 1845 – 1945         Eric Bahne      Åbo 1945