Wilhelmi, Henrik (Hindrich) tobaksspinneri

Ort: Stockholm

Henrik Wilhelmi från Osnabrück (f. 1693) anhöll ”sedan han uti åtskilliga utrikes orter och besynnerligen uti Holland och England lätt och gjort sig underrättad om en tobaksfabriks inrättnings drivande samt kardustobaks tillverkning”, om tillstånd att fabricera allehanda slags tobak, spunnen, karvad och snus.
Privilegium beviljades den 9 juni 1730.

Henrik Wilhelmi var troligen en av de förste som tillverkade kardustobak i Stockholm. Han var vid den tiden bosatt i handelsmannen Hindrich Schröders hus i kv. Glaucus n:r 119, nuvarande Johannesgränd 2 vid Skeppsbron.
På 1750-talet bodde han i kv. Jupitur n:r 5 (n:r 2 nya) vid nuvarande Hornsgatan 1. Den fastigheten brann ned vid den stora eldsvådan 1759.

Henrik Wilhelmi var gift med Maria Bauman från Västervik. Hon hade tidigare drivit tobaksspinneri därstädes.
Hon avled (enligt SBL 1742).
Bouppteckningen upptar ett större parti Kardus- och presstobak värderat till 9 916 dlr kmt. Utrustningen i tobaksspinneriet bestod av en stor press. en kvarn med fyra valsar, tre karvintrumenter, s.k. hintzar samt ett antal träpessar. Behållningen utgjorde 34 198 dlr kmt.

 

Vid sitt frånfälle 1768 efterlämnade Henrik Wilhelmi en förmögenhet av omkring 250 000 dlr kmt,vari ingick den år 1760 inköpta fastigheten kvarteret Skansen n:r 30, nuvarande Drottninggatan 44, som i bouppteckningen upptages till 40 ooo dlr kmt.
Fabrikationen tycks sedermera överflyttats till denna fastighet. Redan tidigare hade Henrik Wilhelmi, som avled utan bröstarvingar, ”med varm hand”, skänkt manufakturen till systersonen Fredrik Wilhelm Goldkuhl,(f. 1732 i Osnabrück, svensk medborgare 1755). Transaktionen bekräftades den 11 november 1768.
Fredrik Goldkuhl var gift Catharina Christina Grevesmühl (22/3 1756 – 1787), dotter till grosshandlaren Johan Grevesmühl (1713 – 1780) i dennes andra äktenskap med Anna Fidelia Asplund.

Företaget var under 1770-talet ett av stadens största. Redskapen utgjordes 1775 av en valsmaskin, tre karvhintzar, elva pressar med sina lådor, diverse tobaksknivar och kopparstämplar.

 

Fastigheten övertogs av Wilhelmis änka, Maria Charlotta Bohman.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Goldkuhl avled den 13/11 1784 och efterlämnade en behållning av 20 457 rdr sp. Tobaksspinneriets utrustning utgjordes av en tobakspress, tre karvhintzar, en krullhintz, en vals, en snuskvarn, en insatspress, ett spinnbord med två ”voijtar” m.m.
Av diverse tobak, snus, rullar av finspunnen tobak, picanelle karotter, karvrull samt ingredienser lakrits och tamarinder, till ett sammanlagt värde av 5 302 rdr sp. Privilegiet värderades till 100 rdr sp.

Vid arvskiftet klagade arvingarna till Henrik Wilhelmis andra hustru, Wilhelmina Charlotta Bohman, som avlidit 1779, över gåvan av tobaksfabriken till F. W. Goldkuhl.
Anspråken tillbakavisades av justitiekollegiet. Goldkuhls änka, Catharina Christina Grevesmühl, övertog rörelsen för sterbhusets räkning.

Hon gifte sig år 1786 med amiralitetsrådet Alexander Björk (1750-1836). Catharina avled dock redan året därpå, 1787, och hennes halvbror, handelsmannen Johan(nes) Grevesmühl (1744-1806), son till Johan Grevesmühl och dennes första hustru, Magdalena Sophia Wiese, fortsatte företaget för den omyndige sonen Jonas Fredrik Goldkuhls (f. kring 1771) räkning.

 

I en tidningsannons från den 7 mars 1792:”GoldkuhlskaTobaksFabriksBoden, hwilken tilförene i flere År warit på Drottninggatan i Huset bredewid Källaren Tre Tunnor, är nu flyttad i nästa Gränd derbredewid til Huset N:o 41 til wänster, som til underrättelse lemnas”.

 

 

 

 

 

Fastigheten kvarteret Sporren n:r 41 ägdes av det Goldkuhlska sterbhuset. (Nuvarande Klarabergsgatan 40-Beridarebangatan 25). År 1875 ägdes fastigheten av Konung Oscar II.

 

 

 

 

 

 

Enligt transportprivilegium den 15 augusti 1797 överläts tobaksfabriken på kramhandlaren Johan Abraham Littmark (f. kring 1765, d. 1819). Han försålde verksamheten redan 1798 till handelsbokhållaren Gabriel Timan och Adolf Frecrik Rothstein (1770-1841), vilka under firma Goldkuhl och Co. fortsatte manufakturen. Timan dog 1801 vid endast 36 års ålder. I bouppteckningen efter honom värderades råtobaken till 5 000 dlr sp. och varulagret till 6 000 dlr sp. Företaget nedlades 1801.

Personkoppling
Henrik Wilhelmi