Wijkander, C.O. & Comp.

Ort: Göteborg

Handlanden Carl Oskar Wijkander erhöll den 28 januari 1859 tillstånd av magistraten att driva fabrik för tillverkning av tobak i Göteborg.
Företagets namn var C.O. Wijkander & Comp.
Han erhöll 1859 tillstånd att inmontera en ångmaskin i sin tobaksfabrik som låg vid Klädpressargatan i Östra Nordstan, 10:e roten 104,105 och 106.

Rörelsen var av blygsam omfattning och upphörde 1863.

I en annons i 1860 års adresskalender från Göteborg hade företaget följande annons:

C.O. Wijkander & Comp.,
kontor och försäljningsmagasin, i hörnet av Torg- och Klädpressaregatorna, försälja, af egna tillverkningar, följande sorter
SNUS:

Bahia, Macuba, Bolongaro, S:t Vincent, Äkta Holl. Karott, Brasil, Karott, Virginia Karott, ord. Karott, Tonco, Virginia, Patent Rappé, Holländer N:o 1 & 2, Göteborgs Rappé, Grofsigt, Ankar-Snus N:o 1 & 2 samt Mörkt Snus med och utan lukt.

Priskuranter tillsändas resp. reqvirenter och ingående ordres expedieras genast.

—————–

Undertecknad har, på begäran af Herr J.A. Bergman, som förestår Herrar C.O. Wijkander & Co:is Snusfabrik, undersökt en Snussort, Patent Rappé kallad, och tillverkad enligt en ny, patenterad method, om hvars ändamålsenlighet jag äfven varit i tillfälle att öfvertyga mig, samt i denna Snussort, såvidt jag kunnat utröna, icke funnit några för helsan skadliga tillsatser, vare sig utaf Pottaska, Salmiak, Jernvitriol eller färggifvande Substanser, utan innehåller denna Snussort blott beståndsdelarne af Tobaksbladen, hvaraf den blifvit fabricerad, jemte något Socker och Koksalt, hvilket på begäran intygas.

Göteborg den 27 Februari 1860.

AXEL EVERT,
Phil.Mag., Lärare i Kemi vid Chalm. Slöjdskolan.