Weduwar, Balthazar

Ort: Kristianstad

Faktorn, Balthazar Weduwar (1682-1755) inflyttade år 1712 i Kristianstad från Amsterdam. Han anlade ett lädergarveri i staden och den 4 juli 1719 fick han resolution att driva ett tobakskarveri och den 9 april 1725 utökades rättigheterna att även omfatta tobaksspinning.

De bistra tiderna efter Karl XII krig och död gjorde att igångsättandet av fabrikationen fördröjdes.

Den 31 mars 1741 tillskrev Weduwar kommerskollegium och klagade över att hallrätten nekat honom avstämpling på tillverkningen av tobak. Han hade nämligen med gott resultat anlagt en större tobaksplantage och den tobak som odlats hade han med stöd av privilegiet av år 1725 låtit uppspinna.
Stadens riksdagsman, handelsmannen Johan Hoffmeister, protesterade mot privilegiets återupptagande.

Balthazar Weduwar svarade att han vid beviljandet av rättigheterna erhållit tillstånd att börja tillverkning ”när sådant kunde ske till allmän nytta och egen fördel”, varför han anhöll att Hoffmeisters protest ej skulle beaktas.
Kommerskollegium resolverade den 20 januari 1742 att det av honom påbörjade spinneriet skulle få fortsätta då det visat sig att ”Weduwar uppvisat vissa hindrande orsaker mot manufakturens tidigare igångsättning, förnämligast den skada, som han under sista ofredstiden genom myntets devalvation måst vidkännas, varför det skulle vara betänkligt att beröva Weduwar en rättighet, som han genom eget förvållande ej gjort sig förlustig”.

År 1742 hade Weduwar till jordens förbättring på sin plantage låtit ditföra 2 500 lass gödsel samt planterat 40 000 tobaksplantor. Till plantör hade han tagit en tysk vid namn Hans Jürgen Green.

Följande år, 1743, tog han till verkmästare och plantör tysken Joachim Daniel från Mecklenburg, som tidigare ”svikeligen sig från Äldre tobaksspinneriet undanhållit”. Samtidigt lyckades innehavarna av Nya tobaksspinneriet draga till sig Weduwars verkmästare Samuel Klingenberg. Sådana transaktioner var inte ägnade åt att förbättra de förut dåliga relationerna mellan Kristianstads tre spinnerier.

Balthazar Weduwar skötte manufakturen framgångsrikt till sin död1755. Änkan Margareta övertog då tobaksspinneriet och läderfabriken som hon på grund av hög ålder den 21 april 1757 överlät på sonen, kaptenen vid fortifikationen, sedermera översten och generalkvartermästaren Balzar Weduwar (1715-1803).

I 1785 års fabriksberättelser meddelas att ”de övriga arbetarna till större delen äro krymplingar, minderåriga och soldatbarn, summa nio stycken”. Överste Baltzar Weduwar avled på sitt gods Glömminge i Flisby socken, Jönköpings län år 1803.

Baltzar Weduwar var förste bevakande broder i frimurarorden S:t Johanneslogen Christopher.
Logen hade sitt första möte den 5 november 1776 just i Weduwars hus vid Stora Wästre gatan 17-18.

Någongång kring 1719-1720 blev Weduwar utsatt för stöld. I handskrift från kämnärsrätten finns följande:
”Cämnärs Rättens Sluut och Domb, angående Ellena Håkan Bådasmans som haft 5 Ahl(na)r fint swart Kläde at försällja, hwilket Handelsmannen Her Balzar Weduwar här i Staden är ifrånstulit. och han igienkiändt och emottagit. Afsagd på Cämnärs Cammaren i Christianstad d 17 Mai 1720.

Såsom Ellena Håkan Bådasmans haft et stycke fint swart Kläde af 5 Ahl(na)r at försällja, hwilkwt Handelsmannen Her Balzar Weduwar som häraf bortmist 12 Ahl(na)r, har efter märke och nummer på hufwan som därom war igienkiändt wara sit och dät därföre således Lagl: igientagit, om hwilkwt Kläde Rätten som nogast ransakat, män dänna Ellena Håkan Bådsmans til ingen annan bekiännelse kunnat förmå, uthan at hon stadigt därwed blifwer at hännes Doter Ellena Håkans Doter skall hafwa funnit dätta Klädet uthj Gården som Agneta Lunds i boor, neder uthj et ödehuus, derest enn hoop handqwarnar står.
Så emedan dänna Ellena Bådsmans samma Kläde icke allennast här i Staden uthan och på Landet uthbudit at sällja, och dät för ingen uppenbarat uthan dät i tystheet söökt at försällja, ty finner Cämnärs Rätten skiäligt at dät bör dänna Ellena Bådsmans för dät hon dätta Kädet icke uplyst plichta häremot efter Lagh Och Kongl Maytz förordning af Åhr 1696 d 29 Julii såwäl som det 12 Cap: Tiufmåla Balken St: L: mäd 40 mark eller hete tiufwer ochstå Tiufs Rätt, således at hon plichtar mäd Kroppen efter 1653 Åhrs Straff Ordning mäd 4 par Rijs och 3 slag af hwart paret som belöper 12 slag.
NB Dänna Domen blef föruth publicerat Lögerdagen d 14 dito då dänna Ellena Bådsmans derefter stod sit Straff”.