Wallin, Petter

Ort: Växjö

Petter Wallin inflyttade som köpman från Karlshamn till Växjö.
Han skaffade sig där en omtvistad lott i Växiö tobaksspinneri som upphört med sin tillverkning i början av 1750-talet.

Med stöd av denna lott börjande han bedriva tobaksspinneri med hjälp av sina barn och sitt tjänstefolk utan att begära särskilt tillstånd.
Rörelsen devs i obetydlig skala fram till 11759 utan att någon erinrade mot detta. Samma år klagade emellertid auditören Gustaf Lund Olofsson vilken inköpt de Kolskullska arvingarnas lotter i det gamla tobaksspinneriet samt tobaksspinnaren Peter Lundberg som blivit ägare av några lotter. De klagade och ansåg att Petter Wallin gjort orättmätigt intrång.

Kommerskollegium underställdes saken men avtog en avvisande inställning till Wallins ansökan eftersom han på grund av fattigdom icke kunde tillverka den stipulerade kvantiteten tobak.
Hallrätten beviljade dock omkring 1767 Wallins ansökan att få tillverka rappé, spanskt snus och kardustobak på grundval av 1766 års förordning som beviljade skickliga manufakturarbetare att obehindrat utöva den slöjd de lärt.

År 1771 ingick Wallin till kommerskollegium med en ansökan om att ur manufakturfonden få låna 2.00 dlr kmt för att upparbeta manufakturen.Ansökan avslogs, eftersom tobaksfabriker voro ”av den beskaffenhet att de utan publiquet understöd” kunde underhållas.

Rörelsen upphörde några år in på 1770-talet