Tobaksspinneriet Svenska Örn (Ekman, Daniel)

Ort: Norrköping

Daniel Ekman (1682-1753) erhöll den 3 april 1740 privilegium på att anlägga ett tobaksspinneri i Norrköping men ”dock att ej annat därstädes spinna låta än inrikes växta blader”.
Han hade under året ej påbörjat någon tillverkning och hallrätten kommenterar ”att, ehuru han har tillgång på folk och verktyg därtill, så felar honom blader”.

Den inhemska tobaksodlingen var vid denna tid otillräcklig, och hallrätten ansåg, att även om hela provinsens tobaksskörd ställdes till hans förfogande. skulle han ändock icke kunna hålla fabrikationen igång. Genom privilegium den 17 januari 1743 erhöll han tillstånd att även förarbeta utländsk tobak.

Han hade till medintressenter den förmögna handels- och rådmannen Sven N:son Ridder (1704-1762), Sven N:son Sporrong, Johan Bohman Pettersson (1708-1791), Nils Löthström och Petter Grijsell.

Företaget kallades firma Daniel Ekman och C:o.
Efter Ekmans död 1753 kallades företaget för Tobaksspinneriet Svenska Örn, Daniel Ekmans Sterbhus och Co.
Tillverkningsuppgifter finns till den 31 december 1798 men spinneriet fanns troligen kvar till den 31 december 1800.