Strömdal. Jacob O:sson

Ort: Strömstad

Skeppsredaren, borgmästaren och sedermera assessorn Jacob Olofsson Strömdal (1679-1749) erhöll den 4 juni 1729 i intressegemenskap med borgmästaren Torger Brun privilegium på ett tobaksspinneri i Strömstad.

Bara tre dagar efter det att privilegiet utfärdats avled Torger Brun.
Jacob Strömdal började fabrikationen i början av 1731. Jacobs dotter var under en period gift med kapten d´Orcimont som senare kom att bli medintressent i Lars Kamps tobaksfabrik i samma stad.

I en skrivelse från magistraten från den 28 maj 1734 till landshövdingen omtalas, ”att vid spinneriet tillverkas så gott och uppriktigt gods av holländska blad och med en kostbar sås att det redan kommit över allt i pris, årligen säljes en stor del till Göteborg, Bohus, Marstrand och Uddevalla, största kvantiteten dock Karlstads och Lidköpings marknader, här i orten är avsättningen åter ringa, endast 12 á 16 mattor (en matta tobak lika med 72 rullar à ett skålpund) på grund av den mängd tobaks, som lurendrejas in”.
Spinneriets verksamhet upphörde efter några år.

Den 22 april 1736 anmälde magistraten till landshövdingen, att Strömdal ansett sig tvungen att upphöra med tillverkningen, sedan en last införskriven råtobak gått förlorad med ett holländskt fartyg, som förolyckades vid Jutland, samt att tobaksspinnaren avlidit och inge annan varit att erhålla i hans ställe.