Strandberg, Salomon

Under 1850-talet bodde Salomon Strandberg i No. 14 Tovhult,Traryd med sin familj.Han arbetade som handlanden. 1852 bildade han tillsammans med några andra tobaksfabriksrörelsen S.Strandberg & C:o Traryd.

Familjen bestod av:
Salomon Strandberg, f. 25/9 1810 i Götheryd, d. 6/12 1890
hustrun Johanna Andersdotter, f. 10/5 1816 i Traryd, d. 22/1 1882 i magkräfta i Älmhult på väg hem från Lunds lasarett.

Anna Maria, f.21/4 1837 i Traryd
Gustaf, f. 29/8 1839 i Traryd
Johan Elof, f. 7/3 1842 i Traryd
Carl August,f.25/11 1843 i Traryd
Johanna Christina, f. 18/8 1846 i Traryd
Mathilda, f. 4/8 1849 i Traryd
Emma Charlotta, f. 28/4 1852 i Traryd, d.19/4 1875
Blenda Sophia, f. 2/8 1854 i Traryd, till Amerika den 28/1 1893
Ida Gustava, f. 1/8 1856 i Traryd
Franz Alfred, f. 28/6 1859 i Traryd, till N. Amerika 1885

I Post- och Inrikes tidningar från onsdagen den 29 december 1852 kunde man läsa följande:

==Enär Nils Johan Svensson i Ramnäs genom Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes i Kronobergs Län utslag den 7 Juni innevarande år blifvit ålagt, att till Landthandlanden Salomon Strandberg i Tofhult utgifva 283 R:dr 28 sk. R:gs,jemte ränta och kostnadsersätning: samt till gäldande deraf den 16 nästpåföljande Augusti i mät tagits åtskillig Nils Johan Svensson tillhörig lösegendom, uppskattad till värde af 191 R:dr 44 sk. nämnde sedelslag: men denna sistnämnde, såsom vistande på obekant ort, icke kunnat delgifvas berörde utslag och utmätningshandlingar; alltså varder, uppå derom gjord ansökan, nämnde Nils Johan Svensson härigenom allmänneligen efterlyst och förständigad, att inom fjorton dagar efter det denna kungörelse finnes tredje gången i Post- och Inrikes Tidningar införd här å Lands Kansliet anföra besvär öfver ofvanomförmälde utmätningsförrättning, vid påföljd, att hinder eljest ej anses möta för det utmätta godsets användande till ifrågavarande gälds betalning.
Wexjö, å Lands-Kansliet, den 11 December 1852.
Carl Mörner

Fabrikskopplingar
Strandberg, S., & C:o