Stangenberg, G.M.

Ort: Karlskrona

Gustaf Magnus Stangenberg (14/11 1796-1862) var född i Karlskrona och skriven i tyska församlingen.

Han arbetade som bokhållare vis Helins tobaksfabrik i Stockholm. Senare arbetade han hos Jac. Fr. Ljunglöf även denne i Stockholm. Den 31 juli 1838 erhöll han privilegium på att driva snus- och kardusfabrik i Karlskrona. Genom arbetet hos Helin och Ljunglöf hade han lärt sig mycket om tobakshantering och verksamheten i Karlskrona gick bra.

Han hade 1837 inköpt den s.k. Buttska gården vid Kyrkogatan och fabrikationen skedde i gårdshuset. Snuskvarnen hade han i ett annat närliggande hus.

Efter Gustaf Magnus död 1862 övergick verksamheten och fastigheten till yngste sonen Svante Magnus Stangenberg (1823-1894) som sedan flera år arbetat tillsammans med fadern. Svante drev även annan verksamhet som grosshandel med vin och hade även ett omfattande konstnärligt intresse. Kring 1891 började en nedgång för fabriken delvis beroende på konkurrensen från Rubens tobaksfabrik i samma stad.

Brev från Ljunglöf av  den 12 febr. 1874

S.M. Stangenberg, Carlskrona

Härmed har jag äran att öfverlemna min c:to c:nt för förra året med ett saldo mig till favör Kr. 1.500.80., Som, om rigtigt, torde blifva i ny räkning öfverfördt. Det har sina stora svårigheter att få rätt klart för sig ett kontos ställning, der dels liqviderna ingå så sent, att rabatter från min sida svårligen kunna beviljas, dels betalningarna aldrig ske i räkningarna motsvarande belopp. Jag anhåller med anledning häraf att med första få emotse ett förslag till uppgörning af C:to C:t saldo, på det att svårigheter, sådana som de antydda, måtte för framtiden förebyggas”.

Efter Svantes död 1894 övertog hans änka, Carolina Sofia Holmer, den 5 december.  Företaget lades ned ganska snart efter övertagandet.

Receptet på Stangenbergs snus inköptes av Rubens tobaksfabrik och fick namnet Rubens paketsnus och efter Svenska Tobaksmonopolets införande namnändrades det till Karlskronasnus som tillverkades 1919-1998.

 

Personkoppling:

Gustaf Magnus Stangenberg

 

Källor:

 

En gammal stockholmsfirmas historia      Ludvig Nordström    1930   Albert Bonniers förlag

Liten svensk historia om snus     Walter Loewe        Swedish Match 1999