Spalding-Hindichsson, J

Ort: Norrköping

Jacob Spalding-Hindichsson, f. 1681, ansökte hos kommerskollegium om att få anlägga tobaksspinneri i Norrköping. Magistraten i staden vitsordade, att han var ”av den förmögenhet och de villkor att kunna sig ett sådant verk företaga och fortsätta”.

Han åtog sig att förarbeta åtminstone 8.000 skålpund tobaksblad årligen. Den 6 september 1704 erhöll han privilegium. Samtidigt beviljades hans anhållan att ”inga från Eksjö och Wexiö, som fara omkring med tobak, måge prejudicera honom och dess verk i någon måtto”. Efter några år avled Spalding och rörelsen nedlades.

Personkoppling
Johan Lund