Schlyter, Anders

Ort: Karlskrona

Handlanden Anders Schlyter erhöll den 16 april 1735 resolution att driva tobaksspinneri i Karlskrona.
Efter hans frånfälle transporterades rättigheterna den 13 april 1749 på rådmannen Olof Petter Carlberg som ingått äktenskap med Schlyters änka.

Petter Carlberg hade ”med all flit och sorgfällighet sedan 1741 skött spinneriet, som skall ha varit ett av de bästa i staden”.
Efter Carlbergs och hans makas död omkring 1763 övertogs företaget av politie borgmästaren och sedermera kommerserådet Johan Jönsson.
Johan Jönsson var gift med Johanna Maria Borgh. De hade dottern Maria Helena Jönsson (f. 1764 i Karlskrona, d. 1817 i Stora Åsby.

År 1785 fanns i Karlskrona förutom denna tobaksfabrik endast arklimästaren Carlsson kardusfabrik och Göran Petter Linds tobaksspinneri (se Schultz).
Fabriksberättelsen av år 1785 anger att orsakerna till tobaksfabrikernas ”förfall uti senare åren tillskrives felande avsättning, vilken åter skall härröra därav att allmogen här i länet mycket nyttjat tobaksplantering och icke brukar annat än egna blader”.

Vid den stora branden år 1790 nedbrann manufakturen till grunden. Kommerserådet Johan Jönssson meddelade att han senare ämnade begagna sig av privilegiet. Han avled 1792 utan att någon ny fabrikation startats