Schenströms tobaksspinneri

Västerås

Rådmannen Magnus Jonasson Schenström (1678-1741) anhöll 1731 om att få anlägga ett tobaksspinneri i Västerås. Landshövdingen och magistraten protesterade mot detta då Israel Malmling redan anlagt ett tobaksspinneri i staden. Schenströms ansökan bifölls dock av Kommerskollium då Schenström ”härutinnan gjorda ansökan till ett sådant privilegii erhållande, finnandes inga skäl av landshövdingeämbetet eller magistraten häremot anförda, som en slik genom förordningen allmänt förund frihet kan bestrida”.

Resolutionen till Schenströms fördel utfärdades den 15 juli 1731. Magnus Schenström inköpte Ramnäs och Bäckhammars bruk båda belägna i Västmanland. Han avled 1741 och då övertogs rörelsen av sonen Jacob Lorentz, f, 1722 i Västerås. Jacob Lorentz hade under den tid fadern levt ”lagt sig vinning om vad till bemälte verks drivande och förutsättande höra”.

Transporten av rättigheterna stadfästes 16 maj 1743. Jacob Lorentz ville överföra rättigheterna vidare till Anders Hedman.   Anders Hedman arresterades 1743 och blev ”ställd under vidlöftig rannsakning” för stämplingar mot successionen  han utmanövrerades från sitt politiska inflytande. Han arresterades återigen 1747 för röstfiske och föregripligt tal om tronföljden. Process pågick med över 200 vittnen men han frikändes så småningom och fick skadestånd.

1751 anhöll han om förnyelse av privilegiet då fabrikationen ”långt starkare blivit driven” än som enligt resolutionen ålagt honom. han anförde även att fabrikationen nedlagts utan hans förvållande. Den 5 augusti 1751 bifölls hans ansökan. Den 19 mars 1756 övergick företaget till Johan Norman och tobaksspinnaren Hans Rox.

År 1760 bestod fabrikationen av två spinn- och ett rullbord, två karvmaskiner, två pressar och två snusmaskiner. Hans Rox övertog ensam företaget. Fabrikationen upphörde 1772 och den 13 september 1774 fick Rox tillstånd att som kompanjon uppta rådmannen Daniel Stenström. Någon tillverkning kom dock aldrig igång. I 1777 års fabriksberättelser nämns att tobaksspinneriet ”har blivit alldeles öde och nedlagt”.

 

Personkoppling:

Magnus Schenström