Schauman, Torsten

Wiktor Torsten Schauman (1877-1933)

Förste fabrikschef vid Ph. U. Strengberg & C:o. i Härnösand. Brorson till koncerndirektionens ordförande.

Var driftig företagare i Härnösand och verkade även för att få igång Westerlunds karamellfabrik, Hernösands Bageriaktiebolag, Hernösands Verkstads-och Varfs Aktiebolag.

På ett sammanträde den 15 mars 1910 i Härnösands Hantverks- och Fabriksförening väckte hr Otto Lindbom förslag om att hedersledamöter skulle kallas till föreningsmötena. Förslaget bifölls och såsom förste hedersledamot kallades disponent Torsten Schauman vid cigarettfabriken den 28 augusti 1910 till sammanträde.

Den 1 januari 1911 valdes han in i stadsfullmäktige.

Han flyttade 1914 till Villagatan 5&7, Stockholm, varifrån han hade ledningen över fabrikerna i Härnösand, Oslo och Köpenhamn.
Han avled 1933.

Fabrikskopplingar
Strengberg, Ph.U., & C:o