Rode, Casper H.

Ort: Norrköping

Casper Rode hade  ”1729 then 4 Martii för Caspar Hinrich Rode på ett Tobaks-Spinnerie” fått privilegium på tobaksspinneri. Han ägde sockerbruket Planeten, som han anlagt på Saltängen 1742, och flera fastigheter i Norrköping. År 1740 meddelar han kommerskollegium att ”beträffande mitt tobaksspinneriinrättning och drift, så är samma i ett så gott och fullkomligt stånd, som till en slik handling erfordras kan”. Samtidigt klagar han över konkurrensen från de andra spinnerierna. År 1740 sysselsatte han två spinnare, tre rullare, nio puppmakare och sex daglönare. Utöver det arbetade ett femtiotal barn med att tillreda bladen.

C.H. Rode var den 6 maj 1752 inblandad i den så kallade ”packhussaken” varvid tullpliktigt gods nattetid med våld fördes bort ur Norrköpings packhus. Tullen hade konfiskerat en rad varor, på grund av importstopp, från norrköpingsbor och ett hundratal personer beväpnade sig och återtog varorna på natten. 300 soldater från Östgöta fotfolk inkallades och återställde ordningen. 75 personer åtalades. Casper Rodes äldste son var också inblandad och flydde till Amsterdam. Casper Rodes egendomar togs i förvar med sonen Gustav Adolf fick senare överta dem. Han sålde sockerbruket och Rodes palats.

Casper Rode hade för avsikt att efter detta flytta till sin ursprungsstad Karlskrona men avled 1754. Han var gift med rådmannen och tobaksfabrikören Kristian Baards änka, Wendela Calwegen.
Företaget övertogs enligt transportprivilegium den 24/9 1760 av sonen Carl Gustaf Adolf och svärsonen Wilhelm Molenaer (1710 – 1775). Molenaer var holländare och hade tidigare varit ”werckledare” på tobaksspinneriet Wäderqwarn. Den 30/1 1761 övertog Molenaer ensam rörelsen. Efter hans död fortsatte hans änka Wendela Braad (f. 1718) rörelsen. Hon var styvdotter till Caspar Rode Företaget nedlades 1782.

 

 

Källor:

Åker, hospitalstomt
och Rodes tobaksplantage
– en Norrköpingstomts historia
Rapport 2017:102
Arkeologisk undersökning
Östergötlands län, Östergötland, Norrköpings kommun,
S:t Johannes socken, Kvarteret Skeppet 13, Norrköping 96

 

Beskrifning öfver the i Öster-Götland befintelige städer.

 

 

Rodes palats, byggt 1750, vid Saltängsgatan.

 

 

Packhuset där packhussaken ägde rum