Rettig, P.C. och Associés.

Ort: Göteborg

Pehr Christian Rettig, son till Stephanus Cyrillus Rettig i Karlskrona, och innehavare av den 1809 startade tobaksfabriken i Gävle, P.C. Rettig & C:o, anhöll 1821 att få starta en tobaksfabrik i Göteborg.

”Ifrån yngre åren har jag inhämtat vad till tobaksfabriks tillbörliga drift erfordras, och har även nu i flera år idkat denna rörelse här i Gävle stad, som jag förmodar oklanderligt, samt till ortens innevånares och andre avnämares nöje, åtminstone har sådant altid varit mitt syftemål”.

P.C. Rettig avsåg nu ”att uti Göteborg, varest bättre och snarare tillgång till rudematerier gives, en tobaks- och snus fabrik inrätta, varest jag för bästa och lindrigaste pris som möjligen ske kan vill nyssnämnda varor tillverka och försälja”.

Privilegiet beviljades den 8 oktober 1821 och företaget fick namnet P.C. Rettig och Associés.
År 1822 övertog han den Gradmanska rörelsen vid Gubbero och anhöll om stadsfästelse på köpet.

Kungl. Maj:t som skulle avgöra frågan resolverade genom nådig skrivelse av den 18 maj 1822 att så länge Rettig var laglig innehavare av den plats där fabriken var anlagd skulle han få fortsätta rörelsen.

Men redan 1822 startade makarna Gradman en ny rörelse på Gubbero trots Rettigs protester.
Det är oklart om Rettig vid den här tiden avsåg att flytta hela sin rörelse från Gävle till Göteborg.

Under de närmaste åren var tillverkningsvärdet cirka 20 000 kr.
Den 2 november 1836 erhöll sonen Christian August Rettig (1813-1838) rörelsen som en gåva från fadern. Sonen hade då redan till faderns stora tillfredsställelse förestått verksamheten.

Sonen var dock enligt släktkrönikan en orolig ande och avled redan 1838 sängbunden och svårt plågad av gikt.
Hustrun/änkan Maria Amalia Nordqvist (f. 1810) sålde företaget för 10 000 rdr rsg till släktingen och handlanden August Ludvig Alarik Bundy (1806-1881) som den 1 juli 1839 erhöll bekräftelse på överlåtelsen.

Den 18 september 1840 ingick Bundy förlagskontrakt med handlanden Jonas Wessberg. Deras samarbete fungerade inte alls och misshälligheterna hamnade inför domstol 1842.
Enligt kommersekollegii medgivande upptogs istället svågern Svante August Nordqvist som delägare i firman den 14 juni 1844.

Företaget gick då under namnet P.C. Rettig & C:o vilket är märkligt då Rettig inte längre hade del i företaget.
1847 gick rörelsen i konkurs och 1848 upphörde all tillverkning.

Den 14 januari 1852 uppsade August Bundy sitt burskap. På grund av fattigdom nedsattes hans skatter.
Senare blev han verkmästare vid F.H. Kockums tobaksfabrik i Malmö där han kvarstannade till sin död.

Personkoppling
Pehr Christian Rettig
August Rettig