Poudret, F & J

Ort: Stockholm

Nipperhandlaren Frantz Poudret, f. 1771, drev i kompanjonskap med sin broder, Johan, en tillverkning av ”alla slags luktvatten, pomador och chokolad”. De beviljades den 11 juni 1804 privilegium att tillverka rull- och kardustobak i Stockholm. De erhöll dessutom samma år tillstånd av handelskollegium att saluhålla sina varor i jungfru Helena Catharina Hellmans nipperhandelsbod vid Västerlånggatan i Gamla Stan.
Den obetydliga rörelsen nedlades 1807. Frantz Poudret avled 1828 på borgerskapets gubbhus efter ett års vistelse därstädes.

I Posttidningen den 10/9 1801 fanns följande kungörelse:

Til underdånigste följs af Kongl. förordningen af den 28 junii 1797, warder härmedelst tilkännagifwit, at Handels=Bolaget under firma Frans Poudret & Compagnie uphörde den 30 sistlidne junii, och at Handeln derefter fortsättes af Frans Poudret ensamt, som äger rätt at indrifwa alla fordringar, och kommer at answara för alla under Bolagstiden gjorde skulder och ingångne förbindelser; som första gången kungöres.

Petter Christ. Favres Frans Poudret