Mellgren, Eric tobaksfabrik

Ort: Göteborg

Den 26 maj 1826 erhöll handlanden Eric Mellgren (f.1799) hallrättens tillstånd att tillverka snus.

Ur hallrättens protokoll den 26/5 1826:

”Hall Rätten lät sig förekomma Handlanden Eric Mellgrens ansökning att härstädes få idka Snusfabrik; och fann Hallrätten i förmåga af Högloff. Kongl. Commerce Collegii kungörelser under
d. 7 Nov. 1766 och 18:de Junii 1767 skäligt denna ansökning bifalla, så att Mellgren må här i Staden tillverka allehanda Snus, emot erläggande af de afgifter, som, författningarne likmätigt, för dylik rörelse ega rum; skolande Utdrag af Protokollet häröfwer meddelas Mellgren och Stämpel Mästaren Almqvist”.

I varumärket för firman anges att den ägt bestånd sedan 1823 men avser förmodligen den av Eric Mellgren 1823 grundade kolonialvaruaffären.

Tobaksfabrikationen var blygsam och tog fart först under Johan Augusts tid som ledare för fabriken.

Sonen Johan August Mellgren (f. 1829) övertog rörelsen efter faderns död 1848. Han drev den tillsammans med
A. Jönsson och deras tillstånd från magistraten är daterat 5 april 1850. Jönsson inhopp berodde förmodligen på Johan Augusts ringa ålder vid övertagandet. A. Jönsson lämnade bolaget 1856 och då var Johan ensam innehavare.

Han beviljades 1863 att få anbringa en ångmaskin i sin snusfabrik som låg i 1:a roten 80.
Johan Mellgren avled 1877 och i maj 1878 övertogs företaget av änkan Hulda som drev den tillsammans med svågrarna Erik och Anders Mellgren, Erik förestod butiken och Anders skötte fabriken men avled i början av 1890-talet.
Den 19 juni 1893 upptogs sönerna Olof och Anders som meddelägare.
Som perprocura vid företaget var Huldas bror Valdemar enligt 1896 års handelskalender.

1895 var tillverkningsvärdet 320 955 kr.

Den 7 januari 1900 avgick Hulda Mellgren ur firman.
1902 tillverkades 150 000 kg snus och C:a 75 ooo kg spinn- och presstobak. Arbetsstyrkan vid den tiden var 100 arbetar, fullvuxna och minderåriga.

Den 1 januari 1913 uppgick företaget i Förenade Svenska Tobaksfabriker (se mer under det firmanamnet).
Företaget hade då funnits i 87 år och endast Brattbergs tobaksfabrik var äldre.

Fabriken låg vid Vallgatan 40 och finns fortfarande kvar som byggnad och med en målning av den gamla tobaksfabriken i entrén.
Filial fanns vid Kungstorget 7. Telefon till kontoret var 36 02 och till butikerna 15 91.
Telegramadressen var : Mellgrens.
Då det fanns två tobaksfabriker i Göteborg med Eric Mellgren i namnet kallades Eric Mellgrens fabrik i priskuranter 1913-1915 från Förenade Svenska Tobaksfabriker för Eric Mellgrens Snus- och Tobaksfabrik.
Den andra fabriken hette Eric Mellgren & Son.
Då Tobaksmonopolet startade sin verksamhet 1915 skilde de på firmorna E. Mellgren och E. Mellgren & Son i sin första priskurant Nr 1,1915.

Efter monopolets införande övertog Axel Erik Johnson, som arbetat på tobaksfirman, affären på Vallgatan 40 och grossiströrelsen som flyttades till Vallgatan 38.
Affären drevs av familjen Johnson, senast Arne Erik Johnson till 1 juli 1976 som överlät den till Bengt Kjellqvist.
Fastigheten, Vallgatan 40, såldes 1916 till handlanden August Mjellqvist som flyttade in firman Emil Ellner & Co. Därigenom blev den gamla tobaksfabriken fylld med specerier, frön utsäden och gödningsämnen.

I 1907 års priskurant finner man:
1:ma Cigarraffal för 2 kr kilot.
Grofskuren bladtobak för 3 kr kilot.
Båda dessa såldes i kärl om 5 och 10 kg.
Enligt en faktura från 27 maj 1869 till
G A Risling i Nässjö såldes fint Luktsnus med en kredit på 6 månader.

Medeltal arbetare vid Eric Mellgrens fabrik grupperat på decennier:

1820 1
1830 1
1840 4
1850 13
1860 33
1870 60
1880 81
1890 90
1900 89
1910 74

Det är således under Johan August Mellgrens ledning som firman utvecklas från hantverk till fabrik.

 

Produkter

Göteborgs Vapen
Ljust Snus n:o 1 
 Lukt-Snus
Mellgrens snus, näverdosa
Moss Rose Brand
Sailors Smoking Mixture
Svenska Flaggan
Virginia Tobak ( E. Mellgren)
Zebra Brand

Personkoppling
Eric Mellgren
Johan August Mellgren
Hulda Mellgren
Olof Eric August Mellgren
Anders Mellgren
Emelie Wedberg
Valdemar Hanson

 

 

 

Fastigheten vid Vallgatan 40.     (Bild från Göteborgs museum)