Lund-Mattisen, Johan tobaksspinneri

Ort: Göteborg

Den danske undersåten Johan Lund-Mattisen vann 1697 burskap som borgare i Göteborg. Han hade tidigare gjort ett misslyckat försök att driva tobaksspinneri i Köpenhamn och hade på grund av skulder rymt därifrån. Han försökte nu istället etablera sig i Göteborg och ansökte om tillstånd att få anlägga i tobaksspinneri i staden.
Utan att invänta tillstånd påbörjade han tillverkning i mindre skala.

Tobaksmanufakturisten Daniel Crokat protesterade ivrigt mot att Lunds supplik beviljades och framhöll, att han själv genom att inkalla utländska mästare och genom att lära upp sina landsmän i tobakens förädling inlagt stora förtjänster och att det vore lämpligast att Lund tog plats hos honom som ärlig gesäll.

Magistraten understödde Lunds anhållan hos kommerskollegium. Landshövding von Schönleben, som i denna fråga kände sig förbigången, ingrep emellertid med ett provisoriskt förbud mot Lund, som fick lov att sluta sitt ”olagliga” spinneri.
Landshövdingen föreslog då att Lund skulle bosätta sig i Strömstad och återuppta det förfallna Sievertsonska privilegiet.
Detta avböjde dock Lund-Mattisen.

Enligt en tryckt uppgift skulle Lund erhållit privilegium den 4 november 1697. Detta är dock inte riktigt, då det med detta datum endast avser en skrivelse från kommerskollegium till landshövdingen i Göteborg med en förfrågan, ”huru många tobaksspinnerier i dess anförtrodda hövdingedöme för tiden finnes, och huruvida de göra skäl för de privilegier de åtnjuta”.

Lund flyttade senare till Uddevalla där han sannolikt var spinnare hos Holst och 1709 erhöll han burskap som borgare i Stockholm. I Stockholm hade han anställning hos Thomas Tottie.
År 1710 ansökte Johan Lund-Mattisen hos kollegiet om tillstånd att få överta det Spaldinska tobaksspinneriet i Norrköping som legat nere några år.
I en skrivelse av den 18 augusti 1710 anmodade kommerskollegium magistraten i Norrköping att inkomma med yttrande ”på det vi därav måge kunna pröva, huruvida han i sin denna begäran går att villfaras eller icke”.
Magistraten hade intet att invända varför kollegiet den 21 mars 1711 tillskrev magistraten i Stockholm och begärde dess yttrande dels om Lunds förmögenhetsvillkor dels om han kunde bliva entledigad från sitt burskap. Lund erhöll dock icke det åtrådda privilegiet, utan synes förföljd av sin sedvanliga otur Hans vidare öden är okända.

Personkoppling
Johan Lund