Lenaeus, N.

Ort: Härnösand

Den 11 oktober 1755 erhöll faktorn Nils Lenaeus resolution att övertaga det privilegium som utdelats till Petter Eek d.ä. i Nyköping 1705.
Produktionen kom igång och år 1759 anmälde Lenaeus till kommerskollegium att han planterat några tunnland tobak i Härnösand. Tobaken klarade dock ej av klimatet och först långt senare genomfördes ny tobaksplantering i Härnösand med bättre resultat.

Vid 1767 upphörde fabrikationen och endast lite snus tillverkades detta år och 1776 gjorde han konkurs. Redskapen inropades då på offentlig auktion av borgmästare Mathias Körning (1734-1787). Körning anhöll om nytt privilegium då det gamla var förfallet och detta bifölls. Någon tillverkning kommer dock ej igång.
I fabriksberättelsen från 1784 anges:

”I anseende till de å handels uppkomna kritiska omständigheter och att bekvämlig tomt, tjänlig till tobaksfabrik. icke kunnat ernås, så har med dess drivande härstädes ingen början blivit företagen”.