Leman, Isaac

Ort: Göteborg

Skyddsjuden, grosshandlaren Isaac Leman (f. 1799 i Amsterdam, d. 1851) inflyttade till Göteborg kring 1720 och +anhöll 1841 om tillstånd att driva tobaksfabrik i Göteborg., ”då konsumtionen av cigarrer och finare snussorter under senare åren tilltagit betydligt, ehuru dessa fabrikater till större delen införas från utrikes ort”.
Ansökningen avslogs, och först den 11 januari 1842, sedan Leman blivit svensk undersåte, erhöll han av kommerskollegium det åtrådda privilegiet.

Den 20 maj 1843 överläts rörelsen på garverifabrikören J.P. Vallentin. Efter dennes död kring 1844 drevs företaget av stärbhuset till 1854, då det nedlades.

Isaac Leman var intressent i garverifirman Martin Levisson, som 1846 övertog det Vallentinska garveriet.