Jonas, Ludvig

Ort: Stockholm

”Judiska trosförvanten” Ludvig Jonas, som i tre och ett halvt års tid varit anställd i den Helinska tobaksfabriken i Stockholm mot en ersättning av 100 rdr bko per år jämte ”kläder, kost, husrum, ljus, värme och tvätt”, anhöll öm tillstånd att anlägga egen tobaksfabrik.
Fabrikör Peter Helin avstyrkte i egenskap av fabrikssocietetens ordförande, då ”antalet av tobaksfabriksidkare redan är ganska talrikt, men avsättningen på tillverkningen ej är motsvarande”.

Enligt Peter Helin skulle det vara lyckligt, ”om någon gång det komme därhän, att vederbörande fingo erfara, det lättheten att erhålla rättigheter oftast kastar in på näringsbanan personer, som aldrig bort detsamma beträda”.

Inlagan avslutades med följande visdomsord:
”Envar bör det visserligen tillåtas att försöka sin lycka, men lyckan beror icke endast av att äga ett privilegium”.

Ludvig Jonas erhöll det begärda rättigheterna den 1 september 1835. Någon tillverkning kom dock aldrig till stånd.