Hübinette-Schultz

Ort: Uppsala

Hökaren Claes Hübinette och Johan Hindr. Schultz erhöll den 13 december 1762 privilegium på att driva tobaksspinneri i Uppsala. Häremot protesterade tobaksfabrikören Isac Wikblad. Kommerskollegium fann klagomålen obefogade och dömde Isac Wikblad till 30 dlrs böter varav hälften skulle tillfalla stadens lasarett och den andra hälften ”skolorna i Lappmarken”.

Enligt kontrakt av den 27 maj 1763 upptogs till delägare tenngjutaren Carl Friedrich Treuer. Johan Schultz sökte göra allehanda obefogade anmärkningar mot detta kompanjonskap varför Hübinette hos magistraten uppsade allt förlag för Schultz.
Kommerskollegium, som saken underställdes, resolverade att stadens magistrat skulle avgöra fallet, vilket synes ha skett till Hübinettes favör.

Den 22 april 1768 fick Treuer privilegium att fortsätta rörelsen. Efter 1768 kunde han inte upparbeta den stipulerade tobakskvantiteten. År 1780 meddelas att företaget upphört för flera år sedan och att privilegiet förfallit.