Hartwig, Fredric

Ort: Norrköping

Tobaksarbetaren ”mäster” Fredric Hartwig anhöll 1773 att få anlägga ett litet tobaksspinneri i Norrköping.
Han hade då tjänat i 40 års tid vid tobaksspinnerierna i Staden. Då han var medellös ansågs inga skäl föreligga att bifalla ansökan på grund av kungl. brevet av den 3 augusti 1761, som förskrev att de, som icke ägde nödvändiga rekvisita, skulle nekas tillstånd.

Den 3 mars 1774 gav emellertid kommerskollegium Hartwig privilegium, men endast för snus- och kardustillverkning, i beaktande av hans långa tjänstgöring inom branschen.
Privilegiet skulle dock vara personligt och upphöra vid hans död. Den obetydliga rörelsen nedlades vid hans död 1788.