Fröberg & Wideberg

Ort: Kalmar

Ekonomidirektören Magnus Gudmundsson Fröberg och handlanden J.L. Wideberg erhöll den 26 mars 1816 privilegium att driva tobaksfabrik i Kalmar.

Kring 1825 övertogs företaget ensamt av Wideberg och drevs i obetydlig omfattning till hans död i början av 1830-talet.

Grosshandlare Magnus G:son Fröberg (1774-1848) donerade en större summa till staden för en stiftelse som underhöll en uppfostringsanstalt för vanartiga ynglingar vid Norrgård. Det kom dock att dröja innan den kom till användning.

En tidningsnotis i från den 12/2 1867 meddelar:

”Efter hans död (1848) uppfördes för ändamålet ett storartat palats, vilket dock allt hittills stått obegagnat, ehuru den s.k. Fröbergska stiftelsen lär äga över 700.000 rdr. Först nu i dessa dagar kommer palatset att invigas för det därmed avsedda ändamålet”.

En tidningsnotis från tidningen Kalmar den 26/11 1870 meddelar:

FRÖBERGSKA FONDEN

Denna fonds kontanta belopp uppgår nu till drygt 460.000 rdr, vartill komma fastigheter taxerade till 158.000 rdr, men ännu har man icke, 27 år efter testatrs död, försport, att de nuvarande exekutorerna, k. sekreteraren E. Key och borgmästare Frick gjort något för förverkligande av testators ädla avsikt. ett räddningsinstitut för vanvårdade barn.

Det på Norregård föär stiftelsens behov uppförda palatset begagnas nu för några av stadens folkskolor och missionsföreningens barnhem har blivit inrymt där.
”Huru länge skall man vänta på Fröbergska stiftelsens trädande i verksamhet”, har varit en stående fråga inom Kalmar samhälle minst ett decennium. Vi fråga: skulle ej frågan genom en enkel rättegångsåtgärd från stadsfullmäktiges sida kunna bringas til en önskvärd lösning?