Frisk & C:o

Ort: Hudiksvall

Edvard Frisk (1819-1893), son till Jon Frisk hade tidigare haft anställning hos Jonas Steinmetz i Hudiksvall och ”där han villigt förrättat allt till fullkomligt nöje samt ådagalagt ett anständigt och troget uppförande” och sedan fyra år varit föreståndare hos firman Anders Altberg i Söderhamn.

Han erhöll privilegium den 10 maj 1841 att återupptaga Drakes fabrikation under firma Frisk & C:o. Han inköpte fastigheten n:r 137-138 vid Trädgårdsgatan och uppförde där en fabriksbyggnad som på 1860-talet utvidgades.
Fabriken tillverkade endast snus och produktionen var till en början blygsam men kom tids nog att bli mycket framgångsrik, särskilt i Norrland.

Snuskvarnen drevs till en början för hand, därefter med hjälp av häst och i slutet av 1850-talet med hjälp av ånga.
Edvard Frisk reste själv på långa försäljningsresor framförallt efter norrlandskusten och dessa ledde till stor framgång.
Brodern Richard Frisk (f. 1825) upptogs som delägare 1850. Richard avgick dock 1857 för att bli disponent vid Stocka sågverk i Harmångers socken. Företaget ägdes gemensamt av bröderna.

Då Edvard Frisk avled 1893 övertog hans änka Hilma Elisabeth företaget med avsikt att avveckla det.
Svärsonen, läroverksadjunkten, fil. dr. Otto Fredrik Daniel Östman (f. 1837) ledde företaget tillsammans med Edvards son, kassör John Edvin (1856-1941).

1894 kom företaget på obestånd och övertogs av borgenärerna. Styrelsen kom då att bestå av Edvin Frisk, Fredrik Östman, bankdirektören Per Hådell och häradsskrivaren Carl August Carlqvist.
1905 utträdde Edvin Frisk ur bolaget och startade egen tobaksfabrik.
I hans ställe inträdde Fredrik Östman till verkställande direktör och med Carl O. Johansson som disponent. Disponenten ersattes redan 1906 av John Zetterlund.

1910 uppgick Frisk & C:o. i W:m Hellgren & C:os koncern och i den nya bolagsordning som antogs förlades styrelsens säte till Stockholm men fabrikationen fortsatte i Hudiksvall.
Den nya styrelsen bestod av tobaksfabrikörerna John och Walter Bäckström, arkitekten Frithiof Ekman samt direktören John Zetterlund.
1913 avgick Zetterlund och Ekman ur styrelsen och ersattes av friherre Viktor Hermelin (Stockholm) och disponenten Edvard Frisk (f. 1886 och son till Edvard Frisk).

Den 1 januari 1913 uppgick företaget i Förenade Svenska Tobaksfabriker och slutligen inlöstes det 1915 av det nybildade Svenska Tobaksmonopolet.
Edvard Frisk blev disponent för snusfabriken i Stockholm, belägen i Ljunglöfs lokaler vid Luntmakargatan 19.

1941 blev han föreståndare för tobakskontoret i Göteborg.

Produkter

Blå B
Friskens Snus
Knuff
Patent N:o 1 B (Frisk)
Snus N:o 1 B
Stjernsnus

Personkoppling
Edvard Frisk
Jon Frisk
Otto Ferdinand Laulund
Walter Bäckström
John Adolf Bäckström
Viktor Hermelin

 

Snusreklam                                                           Företagets logotyp