Fougt, Ph.

Ort: Malmö

Handelsmannen Philip Bengtsson Fougt fick den 29 mars 1708 privilegium att driva tobaksspinneri i Malmö. I en skrivelse från kommerskollegium av den 28 juni 1710 meddelas att Bengt Fougt beviljas tillstånd att fortsätta faderns spinneri. Dykeriöverkommissarien Erasmus Clefwe (d. 1741) tillhandlade sig av Bengt Fougts arvingar manufakturen och erhöll den 17 mars 1714 stadsfästelse på överlåtelsen.

Följande år uppsade Clefwe privilegiet då han ansåg att tullsatsen av 8 % var för betungande. Kommerskollegium föreslog hos Kungl. Maj:t att sänka tullen till 1/8 % och tillrådde i skrivelse av den 28 juni 1715 Clefwe att fortsätta tillverkningen i avvaktan på svar. Rörelsen torde nedlagts efter något. Erasmus Clefwe blev sedermera intressent i Mathias Morsings privilegium av den 1 mars 1733.