Fick & Co (f.d. Fick,CH. F)

Ort: Stockholm

Cigarrarbetaren Christoffer Fredrik Fick (född i Hamburg 28/9 1814) som hade vistats tio år i Sverige och då blivit svensk medborgare, erhöll en 5 juni 1845 privilegium att driva tobaks- och cigarrfabrik.

Företaget låg först vid Stora Badstugatan 50 (nuvarande Sveavägen). fastigheten ägdes av Chriistoffer Fick.  1858 flyttade företaget till Christoffer Ficks fastighet vid Storgatan 15 B (kv. Havsfrun 21). Parallellt med cigarrtillverkningen drev Fick även en stenhuggerifirma. Ch.F.Fick avled 1872 och efterlämnade en behållning på 71.598 kronor.
Sönerna Gustaf Fredrik (1846-1906) och Anton Theodor (1848-1893) fortsatte cigarrfabrikationen under firma Fick & Co.
I mitten av 1880-talet flyttade företaget till modernare lokaler vid Kaptensgatan 20 (nummerändrat till 3) i kvarteret Kyrkogården n:r 5.

I oktober 1889 utbröt en strejk vid fabriken då de protesterade mot en illa omtyckt person skulle utses till verkmästare. Personen var anställd i fabriken som arbetare men ansågs gå med skvaller till arbetsledningen och fick på så sätt en populär verkmästare avskedad. Arbetarna protesterade mot utnämningen men arbetarna meddelades att de skulle avskedas om de ej godtog utnämningen. Arbetarna stod dock på sig och inledde en strejk som innebar att utnämningen drogs tillbaka men kravet att personen skulle avskedas godtogs ej av företagsledningen. Strejken fortsatte och då avskedades den tilltänkte förmannen. Istället anställdes en tysk verkmästare.
Företaget hade en ökad efterfrågan på sina produkter. Då Anton Theodor avled 1893 uppgick tillgångarna i boet till 244.845 kronor.

Firman övertogs då av brodern Gustaf Fredrik som den 17 juni 1905 upptog sin släkting Gustaf Victor Hjortzberg (1868-1912)och förre platsförsäljaren vid Gustaf Nordströms cigarrfabrik, Johan Nilsson från Falun som delägare. Året därpå,1906, avled Gustaf Fredrik Fick och efterlämnade änkan Emma Margareta, f. Lyon och en behållning på 871.788 kr.

År 1909 ombildades företaget till aktiebolag och en bolagsordning antogs den 9 juni samma år. Kapitalet utgjordes av 100.000 kr., och styrelsen bestod av Gustaf Hjortzberg och Johan Nilsson med kaptenen Ernst Gustaf Hjortzberg och direktören Ernst Gustaf Teodor Lundqvist som suppleanter.
I juli samma år övertogs aktiemajoriteten av W:m Hellgren & Co:s Tobaksfabriksaktiebolag och året därpå blev Fredrik Wilh. Jonsson verkställande direktör. Bolaget uppgick den 1 januari 1913 i Förenade Svenska Tobaksfabriker och fick då adressen Bondegatan 5.

 

Produkter
Handgjorda Havanna (Fick)
Marokko
Pilsener

 

Personkoppling
F.V. Jonsson

Alina Jägerstedt

 

Källor:

Tobaksarbetarnas förbund i Sverige 1889-1939      Tage Lindblom och Evert Kuhm   1940

Tobaksarbetarnas Stockholmsavdelning  1884-1934     Tage Lindblom  1934