Fahlberg, Nils

Ort: Stockholm

Kryddkrämaren Nils Fahlberg (1657 – 1719) beviljades den 27 mars 1702 privilegium att driva tobaksspinneri.
Han var ägare till fastigheten Castor 7, Drakens gränd 4 i Gamla Stan.

Från fastighetsregistret. Fastigheten är byggd under 1600-talet och är på fyra våningar.

 

 

 

 

Nils Fahlberg var gift med Christina Kallsten (d. 1794) och de hade fem barn. Mantalslängden visar att Nils Fahlberg förutom hustru och fem i hushållet hade två tjänstegossar och en piga. Hans bostad hade fem eldstäder.
Efter Nils död den 8/2 1719 anhöll hans änka Christina Kallsten om att sonen Nils skulle få fortsätta rörelsen vilket beviljades den 20 mars 1722.

 

Fastigheten i kvarteret Castor såldes 1723 till tullnären Johan Warg.

 

 

 

 

Verksamheten drevs endast en kort tid av sonen och var då belägen på Ladugårdlandet och privilegiet drogs in. 1725 inkom Nils med en ansökan om att få fortsätta tobaksspinneriet för att kunna försörja sig och familjen.
Han angav som orsak till att privilegiet indragits bland annat att verksamheten flyttat till Norrmalm och att råtobaken var dyr i inköp och avsättningen dålig. Han påpekade också att fadern betalt alla skatter och skulder som funnits.
Kommerskollegium beviljade honom förnyat privilegium den 11 december 1725 med villkor att skulle importera och upparbeta 14 ooo skålpund (5 951 kg) tobak per år.
Han skulle dessutom inom tre år ”uppfylla vad som ifrån den 1 maj nästförledet år 1724 till samma datum innevarande år 1725 för honom befunnits brista”. Detta lyckades inte utan han producerade 2 824 kg.

År 1742 önskade Nils Fahlberg d.y. transportera sitt privilegium på Abraham Hafverberg som var mästare vid Selgströms tobaksfabrik i Gamla Stan, eftersom privilegiet inte nyttjats under flera år. Fabrikssocieteten protesterade då de ansåg att Hafverberg varit för kort tid hos Selgström och kunde då inte visa på duglighet.
Ansökan avslog den23 mars 1742.

Fahlberg vände sig då åter till Kommerskollegium och meddelade att han nödgas upphöra med manufakturen på grund av ”uppå honom komna olycka genom den utländska handeln med tobaksblad samt ansenligt förlorade medel på utländska debitorer och icke av vpårdslöshet ellerliderlighet”.

Kommerskollegium ändrade inte sitt beslut om avslag.

Abraham Hafverberg övertog istället 1743 Petter Öhrling Svenssons tobaksmanufaktur i Arboga.

 

 

 

 

Källor:

Palats och kåkar         A. Tidner       1917

Borgarhus i Gamla Stockholm    Ragnar Josephson    1916

Mantalslängder 1711

Fastighetsregistret  1675 – 1875