Escort

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Röktobak tillverkad av Svenska Tobaks AB från 1983.
Från 1993 är namnet Escort Cigarettobak