Damm, Andreas tobaksspinneri

Ort: Göteborg

Andreas Damm anhöll 1730 om tillstånd att få inrätta tobaksspinneri i Göteborg.
Såväl magistraten som borgerskapet protesterade mot detta.
Kommerskollegium resolverade dock, ”att ingen må betagas att inrätta allehanda för riket nyttiga manufakturer” och gav därför Andreas Damm, att sedan han erhållit burskap i staden, även skulle erhålla privilegium. Privilegiet beviljades den 22 februari 1731. Den 11 maj utfärdades burskapet. Alltså i motsatt ordning mot vad som tidigare sagts.

Under det första arbetsåret, 1731-1732 redovisades en produktion på 30 000 skålpund spunnen tobak. År 1757 bestod manufakturen av tre spinnbord, en karvstol och fem pressar. Därmed var den Göteborgs näst största tobaksindustri vid den tiden.

Andreas Damm avled i febersjukdom vid 60 års ålder år 1764. Privilegiet övertogs då av hans änka, Victoria Maria Kaldiner (1701-1769). Hon drev företaget vidare tillsammans med deras son Johan Hinrich Damm.

Personkoppling
Andreas Damm