Cuur, Christoffer

Ort: Karlskrona

Handelsmannen Christoffer Cuur erhöll den 23 juni 1710 att i intressegemenskap med handelsmännen Thomsson och Aspelund driva tobaksspinneri i Karlskrona. De hade åtagit sig att förarbeta ett visst kvantum tobak. Landshövding Adlerstén fick i uppdrag att tillhålla de övriga spinnerierna i länet ”som intet kvantum lova, sig nu ett visst uppåtaga, eller där de sig icke därtill förstå vilja, deras erhållna privilegier dem ifrån taga”.

Senare inträdde magistern Anders Buchner som intressent, och enligt tillstånd den 30 april 1737 övertog han ensam rörelsen. Den 17 maj 1756 överläts privilegiet på landssekreteraren Mathias Thurau (f. 17/11 1714 i Kristianstad). Mathias var son till barberaren och kirurgen Helmuth Thurau (d. 1747) och dennes hustru Catharina (d. 1735). Mathias gick i skolan i Kristianstad. År 1759 blev han häradsskrivare.

Efter Mathias död inropades spinneriet på offentlig auktion av skeppsredaren Johan Hedberg. Johan Hedberg anhöll hos kommerskollegium att få bekräftelse på överlåtelsen. Mot detta protesterade Jacob Wimmermarck, Jonas Lindbom och Jonas Krook då de ansåg att ”avsättningen på tobaksspinneritillverkningen i Karlskrona nu för tiden skall vara så ringa, att detta jämte de flera därvarande verk icke skola kunna uppehållas”. Protesten avslogs och den 11 april 1759 erhöll skeppsredare Hedberg tillstånd att fortsätta manufakturen som nedlades vid hans död kring 1765.