Clareen och intressenter

Ort: Karlstad

Handelsmannen Gustaf Clareen anhöll 1739 att i intressegemenskap med tobaksspinnarna från Norrköping, Johan Heublein och Erland Hagström få driva tobaksspinneri i Karlstad.
Mot detta protesterade rådmannen Eric Tholerus som framlade sin avlidne faders, Johan Tholerii tillståndsbevis på tobaksspinneri i Karlstad från 1687 och anhöll om renovering av detta.

Privilegiet hade av densamme transporterats på svärsonen, källarmästaren Carl Buchau (5/11 1699-13/4 1743), men kom aldrig att utnyttjas och rättigheterna därigenom sedan länge förfallit. Kommerskollegium, resolverade den 8 mars 1739 att Clareen och intressenter skulle beviljas privilegium och att Carl Buchaus ansökan avslogs.

Tillverkningen kom igång först år 1741 beroende på diverse omständigheter; bland annat hade en skuta som tillhörde Clareen förolyckats med en ansenlig last av tobaksblad i Vänern hösten 1740.
Några år senare erhöll Heublein och Hagström vitsord av magistraten att de varit ”flitige uti sin hantering och fört ett kristligt och nyktert leverne”. Sannolikt var Clareen förlagsmannen och de andra skötte fabrikationen. Företaget drevs under de första åren med framgång. År 1745 överenskom intressenterna att sköta manufakturen genom en erfaren och skicklig tobaksspinnare, ”utan att någon av oss skall befatta sig med dylikt arbete”. Samma år gjorde Heublein konkurs. Rörelsen övertogs då av de andra delägarna.
Efter Clareens död kring 1750 övertogs hans andel av änkan Greta, f. Fernborg och kring 1752 står som innehavare av manufakturen Erik Sjögren och Arvid Flank vilka ingått äktenskap med Clareens och Hagströms änkor.

Tillverkningen fortsattes i mindre skala. År 1756 anhöll intressenterna jämte tobaksfabrikör Hjort i Kristinehamn hos kommerskollegium om tillstånd att tillverka tobaksrullar om ett halvt skålpund i stället för dylika om ett skålpund, som påbjudits genom kunglig förordning av den 29 maj 1752. Allmogen fann nämligen de senare för stora och insmugglade friskt rullar av mindre format från Norge. Begäran underställdes Kungl Maj:ts avgörande.

Manufakturen började gå allt sämre och sålunda avstämplades år 1766 endast 486 rullar tobak beroende på allmänhetens tilltagande smak för engelsk tobak vilket var virginatobak från den engelska kolonin i Nya Världen. År 1772 upphörde rörelsen. Orsaken till nedläggningen angavs vara att stora partier insmugglad norsk tobak såldes på auktion och att befolkningen hade mer smak för virginiatobak.