Cederberg, Jöns D:son

Ort: Karlshamn

Hattmakaren Jöns Danielsson Cederberg anhöll att vid sidan av sin hattfabrik även få driva snus- och kardustobaksfabrik.
Stadens tobaksfabrikanter protesterade med motiveringen att han redan hade en hantering, ”varav han med flit och omtanke borde hava sin bärgning”.

Kommerserådet Jöran von Kjörning ansåg dock att man borde bevilja Cederbergs anhållan med stöd av 1766 års snus- och kardusförordning.

Den 10 maj 1784 beviljades Cederberg tillstånd.
Kring 1812 avled Jöns Cederberg och hans änka övertog då rörelsen och den 26 augusti 1822 överläts den till bokbindaren P.A. Berger som avled kring 1832.
Därefter övertogs rörelsen av änkan, M.C. Berger som drev fabrikation tills nedläggningen 1846.