Alm och Seldener

Ort: Karlshamn

Tolagsmästaren Jacob Alm och handelsmannen Lütgen Seldener (1691-1781) erhöll den 18 februari 1740 privilegium att anlägga ett tobaksspinneri i Karlshamn för bearbetning av svenska tobaksblad.
1744 ägdes rörelsen av Jacob Alms änka, Christiana, och Lütgen Seldener.
Ett transportprivilegium från den 29 december 1764 anger att rörelsen övergick till Alms och Seldeners söner, Carsten Alm och Herman Seldener (1723-1776).

1770 års hallberättelse visar att ”detta spinneri har merendels hela året varit stillastående och har de övriga spinneriernas arbetare på lediga stunder arbetat där”.
Samma år nekades de avstämpling av hallrätten då de ej uppfyllt produktionskvoten.
De anhöll om att få avstämpla det tillverkade och angav som bidragande orsak att allmogen allt mera börjat tycka om ”ospunna blad” och att de endast hade tillåtelse att förarbeta svenskt gods vilket inte var så efterfrågat.

Riksdagsmannen och borgmästaren i Karlshamn, Frans Cervin, tog på sig att föra deras sak och vid ett personligt besök hos kommersekollegium framhöll han att de voro så ”toftige” män att deras anhållan bör bifallas.
Bifall gavs den 16 mars 1772.

Enligt transportprivilegium från den 26 juli 1773 sålde Herman Seldener sin andel till handelsmannen Nils Johan Elsingborg.
På öppen auktion efter Carsten Alms död inköpte Elsinborg även dennes andel.
Genom resolution den 8 juli 1782 erhöll han äganderätten för hela rörelsen.
Verksamheten nedlades 1784.

Personkoppling
släkten Seldener