Åkerman, Christian H

Ort: Göteborg

Handlanden Christian Helmich Åkerman, f. 1747, anhöll att på sin egendom i förstaden Masthugget få anlägga ett tobaksspinneri.
Detta bifölls av kommerskollegium den 23 augusti 1784 trots protester från Göteborgs övriga tobaksspinnerier.
Något tidigare hade han ansökt om att få anta en från Fredrikshald i Norge ”hemligen” införskriven mästare.
Den obetydliga rörelsen nedlades 1794.