Winberg, Arvid

Ort: Landskrona

Handlanden och inspektören vid Gyllenbjelkeska hospitalet i Kvidinge, Arvid Winberg beviljades den 20 september 1733 privilegium på tobaksspinneri i Landskrona.

Efter hans död 1751 övergick manufakturen till sonen Niclas som bar titeln sekreterare.
År 1761 drevs företaget av fortifikationslöjtnanten och sedermera översten vid pommerska fortifikationsbrigaden Carl Hårleman (1728-1799). Hårleman var gift med Arvid Winbergs dotter Margareta.

I manufakturkontorets berättelser från 1764 antalet arbetare till 16 manliga i åldern 9-51 år. Verkmästare var Arvid Svanborg som ”havandes samtliga dessa arbetare gott lovord av verkmästaren om flit och beskedlighet, däruti de även förmantes fortfara, även som de yngre uti sin kristendom, enligt Kongl. Förordningen förhördes samt tillsades att vidare sig därutinnan förkovra”.

Redskapen var i försvarligt gott stånd, och sedan sista besiktningen hade följande karveriredskap tillkommit:
”två st. formpressar, två st. andra pressar med 18 lådor till vardera, och till vardera lådan tages fyra skålp. tobak, en karduskarv, en krulltobakskarv, ett siktbord med sikt och en kölna till tobakens torkning”. Intet strögods användes ”utan goda svenska blader”.

Överste Carl Hårleman hade i sin tjänst personer som reste ut på landet och avyttrade tobaksvarorna. Vid hans död 1799 upphörde företaget.