Wickman, B och Intressenter

Ort: Karlskrona

Tullkontollören Botvid Wickman får 1723 köpa fastigheten , tomt 58, av David Kahls änka.
Han lät bygga en kardusfabrik på gården och 14 augusti 1749 erhöll han, tillsammans med handelsmännen Joachim Strübring och Möller, magistratens privilegium på att tillverka kardustobak.
Magistraten hade redan den 11/12 1746 givit kompass-, segel- och flaggmakaren Carl Wahlberg tillstånd att driva snus- och kardusfabrik men denne ansågs inte kapabel att ensam täcka efterfrågan.

Det förefaller som Wickman m.fl ej kom igång med någon produktion utan de överlät rätten den 11/2 1760 till tobaksspinnaren Martin Lindberg som
den 8 januari 1761 upptogs som delägare istället för Strübring och Möller.
Fabrikationen var obetydlig och drevs endast en kortare tid.
Martin Lindberg flyttade 1764 till Sölvesborg där han blev tullskrivare för att redan 1765 överta Samuel Klingbergs tobaksmanufaktur därstädes.
Botvid Wickman bodde sina sista år i fattigdom i Stockholm där han avled.

Gården i Karlskrona övergår så småningom till kungl. flaggstyrmannen Carl Grönbom och dennes änka anmäler 1790 att gården brandskadats.