Tengbergs tobaksspinneri

Ort:  Västervik

Eric Tengberg var under 22 år verkmästare vid Mächels (Maechels) tobaksspinneri i Västervik. Tengberg anhöll 1771 om tillåtelse att starta ett eget tobaksspinneri för att upparbeta den kvantitet av blad han kunde försälja. Han fick avslag men beviljades tillstånd först efter att han erhållit burskap som borgare i Västervik den 24/9 1768. Tillståndet beviljades den 26 mars 1772. Redan 1771 noterar kommerskollegium att Tengberg inte förmått lanttullkammaren att avstämpla tillverkningen utan att han ”måst föryttra  sina karduser blott med sin egen stämpel och påskrift”.

Då Maechel gjorde konkurs 1769 tycks Eric Tengberg börjat sin produktion innan han fått godkännande. Verksamheten fortsatte till omkring 1778.

Han avled den 26 september 1782 av tärande sjukdom och begravdes den 2 oktober 1782. (Bou F 1:16/602)

Han var gift men hade inga bröstarvingar. Däremot efterlämnade han tre bröder: tullinspektor Sven Tengberg i Hälsingborg , linnevävare Jacob Tengberg i Uddevalla samt hattmakare Petter Tengberg.