Swarss, Eric tobaksfabrik

Ort: Kalmar

Eric Swarss var ursprungligen snickargesäll men hade då det var ont om arbete fått skifta bana.
Han började då med snusmaleri och hade under sju år varit anställd hos snusfabrikör Lorentz Dahlin i Norrköping.

1790 flyttade han till Kalmar och den 10 juni 1790 erhöll han tillstånd att driva snustillverkning samt tobakskarvning, “vari han bredvid snusmalningen skall förvärvat sig nödig kunskap”.

År 1800 skrev Eric Swarss till kommerskollegium och anhöll om att hans privilegium även skulle omfatta tobaksspinneri då Kalmar saknade sådant efter det att Sahlstens upphört. Han begärde dessutom att få monopol (privilegium exclusivum) för tobaksspinneri i Kalmar. “Om denna inrättning icke bliver i avseende på avsättning så förmånlig, ehuru den tycks bliva som jag förmodar för orten gagnelig vinner jag likväl den tillfredsställelsen att härigenom kunna sysselsätta och föda en del av det härvarande arbetslösa folket, som i brist av annan utkomst ökat tiggarehopen”.

Den 19 maj år 1800 beviljades Eric Swarss´ anhållan men ansökan om monopol avslogs. År 1819 anhöll Swarss att på landet få antaga personer som försålde tobaksvarorna samt på vissa särskilt lämpliga ställen få hålla nederlag (lager). Detta avslogs då det stred mot förordningarna.

Tillverkningen låg till en början på en gård vid Fiskaregatan men flyttade till Storgatan 13 och en tillhörande fastighet på Norra Långgatan. Vid Storgatan 13 hade man även en försäljningsbod. Fabriken låg kvar där tills den upphörde. Den kom då istället att inrymma Wilmas konditori. Fastigheten revs sedermera och ersattes av en galleria.

Eric Swarss avled i början av 1823 i en ålder av 68 år. Företaget övertogs då av hans änka i andra äktenskapet, Anna Catharina, f. Lindberg som med hjälp av sin systerson Carl Peter Sundberg (1802 – 1846) som mästare framgångsrikt drev verksamheten. I 1825 års hallberättelse meddelas att änkan gift om sig med “löjtnant d´Unker och att fabriken disponeras av Sundberg”. Efter Carl Peter Sundbergs död 1846 övertogs företaget av hans änka, Petronella Sundberg, f. Wetterström.

Efter det att Petronella avlidit 1853 övertogs företaget av Carl Peter och Petronellas äldste son, Carl Sundberg (1827 – 1883), som ensam innehade firman till 1864 då hans broder, Fredrik Sundberg (1832 – 1909) upptogs som delägare. Carl Sundbergs änka, Mathilda Ljungberg övertog Carls andel i företaget efter hans död 1883. Efter Fredrik Gustafs död 1909 blev hans änka, Nanny Ljungberg (1836 – 1923) delägare.  Nanny och Mathilda var systrar.

Företaget taxerades 1890 till 12.000 kronor och år 1900 till 30.393.

Nanny och Fredrik Gustafs son, Sven Sundberg (1866 – 1942) inträdde den 11 april 1892 som prokurist och 1903 blev han delägare och disponent vid företaget. Den 1 januari 1913 uppgick fabriken i det nybildade bolaget AB Förenade Svenska Tobaksfabriker och då hade firman var i släktens ägo i 122 år.

Den Swarsska fabriken tillverkade till en början endast snus. Omkring 1820 började man även tillverka kardustobak och något senare även rulltobak. i slutet av 1830-talet kom cigarrtillverkningen igång som dock endast bestod i 20 år. Rulltobakstillverkningen upphörde kring 1870 och kardustillverkningen upphörde under sent 1880-tal. Efter det tillverkades endast snusprodukter.

 

Då tobakstillverkningen i Sverige monopoliserade i juni 1915 blev Sven Sundberg föreståndare för AB Svenska Tobaksmonopolets avdelningskontor i Kalmar.

 

 

Produkter:

Chandeloupe
Kalmarsnus (Swarss)
Kalmar Vapen
Preciosa
Röd Fru Svea
Svea snus

 

Personkoppling
Sven Sundberg
Gustaf Sundberg
Eric Swarss
Carl Peter Sundberg
Carl Sundberg