Sundin, A.T. & C:o, Tobaksfabriksaktiebolaget

Ort: Västerås

Den 11 september 1839 övertog Axel Teodard Sundin Vesterås Tobaksfabriks Bolag (se dess historia under det fabriksnamnet).

Han lät 1845 bygga en ny fabrikslokal på tomten (kv. Lovisa 2) vid Fabriksgatan. Kring 1850 uppfördes den imponerande bostad- och kontorsfastigheten vid Stora gatan 42 (kv. Lovisa 3) där Sundin bodde ensam på övre våningen. Nedervåningen uthyrde han från 1873 till Uplands Enskilda Sparbank.
Tobaksfabriksrörelsen blomstrade och Sundin blev en förmögen man. Varorna såldes främst i Dalarna och Norrland. Under många år var hans bror, Julius Eric Sundin, bokhållare i företaget.

Den 11/5 1872 framlägger arbetarna vid fabriken en del krav som relateras i Västmanlands Läns Tidning:
-De ackordsarbetande tobaksarbetarna vid A.T. Sundin & Co:s tobaksfabrik framlägger ”skriftligen…specifiserade krav på…höjd lön, minskning av den elva timmar långa arbetstiden per dag samt rätt ”efter behag….komma till och gå ifrån arbetet”. Den ”arbetarvänlige” fabrikör Sundin avslår ”genast och bestämt” det sista samt kravet på minskad arbetstid. Flertalet av betingsarbetarna går i strejk och tågar genom gatorna. Den 13 maj avskedas ”strikens´upphovsmän”, cigarrarbetarna Westerdahl och Mejer, varvid de övriga genast återgår med höjda löner”. (VLT 17/5 1872)

Efter Sundins död ombildades företaget den 20 juni 1883 till Tobaksfabriks Aktiebolaget A.T. Sundin & Co. Kapitalet utgjordes av 150.000 kr och styrelsen bestod av sjökapten Julius Moberg, handlanden Axel Hygrell, länsvetrinären August Öhrström, vice häradshövdingen Karl Arrhenius (f. 20/3 1849 i Uppsala, d. 7/9 1922 i Karlstad) och handlanden, disponent Torgny Sundeman(f. 1843).

År 1889 avgick Julius Moberg och Karl Arrhenius och i deras ställe inträdde handlanden Frans Adolf Moström (f. 1823 i Örebro) och ingenjören Oskar Fredrik Wijkman (f. 1841 i Lilla Mellösa, Södermanland).
Moström avled 1894 och ersattes då av handlanden Johan Erik Wickman (f. 1827 i Sala, gift med Adolfina Wilhelmina Moström, f. 1855 i Västerås, d. 1935).
Johan Wickman avled 1899 och ersattes då av vinhandlaren Johan Edvard Björkstedt (1837-1919).

År 1901 ersattes Hygrell av disponenten vid Västerås bryggeribolag och styrelseledamoten för Västerås stads sparbank Carl Engelbert Flodin (f.2/2 1844 i Västerås, d. 13/10 1916).
1902 ersattes Johan Edvard Björkstedt av handlanden John Axel Hygrell(1873-1957).
År 1905 bestod styrelsen av Wijkman, Hygrell, Flodin, Öhrström och Sundeman.
1906 avgick både Sundeman och Flodin och ersattes av kamreraren Eric Clëophas(1836-1912) och länsnotariern, bankombudsmannen Georg Henrik Enhörning (1867-1922).

År 1914 leddes företaget av veterinären Martin Jonsson, Enhörning och John Axel Hygrell som var för sig tecknade firma.
Företaget inlöstes 1915 av Svenska Tobaksmonopolet.

Som kassör arbetade under en period Halvar Molander som senare kom att starta egen tobaksfabrik i Västerås.

Produkter
Kejsarkronan
Lokomotivet
Portorico Knaster
Vesteråssnus
Virginia Cigarrett Tobak

Personkoppling
Axel Teodard Sundin
Halvar Molander
Thorgny Sundeman

 

 

Fabriksbyggnaden vid Fabriksgatan

 

 

Källor

Västerås    Sven Drakenberg Bonnier 1962