Sundin, Axel Teodard

Axel Teodard Sundin föddes i Nora bergsförsamling den 10/9 1812 som son till stadskassören Eric Sundin och hans hustru Catharina Lindberg. Han arbetade i Nora som handelsbetjänt. 1831 flyttade han till Västerås där han till en början arbetade som handelsbetjent hos handlanden Per Olof Flodin.
Den 11 september 1839 övertog han Dittmers tobaksfabrik i staden på tomten 146.
På samma tomt lät han 1845 uppföra en fabriksbyggnad på Fabriksgatan (kv. Lovisa 2)
Han lät 1850 uppföra det kombinerade bostads- och kontorshuset vid Stora gatan 42, tomten 146 i västra kvarteret (kv. Lovisa 3). På taket fanns en lanterin som användes som lusthus. Han lät 1873 hyra ut bottenvåningen till Uplands Enskilda Bank. Efter Sundins död kom hans hus att innehålla restaurang och festlokal som drevs av Spritförsäljningsbolaget i Westerås fram till 1907. Senare har det varit både bibliotek och pastorsexpedition i huset.

 

År 1866 inköpte han berget (Djäkneberget) från egendomen Jakobsberg. Han skänkte det till Vesterås skarpskytteförening. Det föreskrevs att berget skulle tillfalla Vesterås Allmänna Läroverk om skarpskytteföreningen upphörde. Senare övertogs berget av staden.
Han var aktiv i kommunalfullmäktige.

Han var ogift . På slutet var han sjuklig och han avslutade livet genom att hänga sig i trappan upp mot lanterinen.
Han avled 8/5 1882 och hade då testamenterat en donationsfond till staden.
Han är begravd i Västerås domkyrkoförsamling, gravsten 538. Staden reste gravvården och på stenen finns inskriptionen ”De fattigas vän, de värnlösas stöd, samhällets välgörare”.

I minnesrunan efter Sundins död skrev skalden Johan Nybom (1815-1889):
”Det låg kanske vid första påseende något strävt, icke tilltalande i hans personlighet, men snart kunde den, som ville se, nog finna, att rika källor med flödande vatten gingo i hans inre, som ständigt arbetade och födde planer – Han levde, som det tycktes, en enstörings liv utan maka och barn. Dock! Han var icke ensam. Kommunen var hans maka, och han var en verklig fader och även moder för de många barnen, som kanske icke ägde någon annan fader och moder här på jorden. Hans sista år voro hemsökta av plågor och tysta kval, dem han behöll för sig själv och dem ingen av oss förstår att tälja”.

 

Fabrikskopplingar
Sundin,A.T. & C:o, Tobaksfabriksaktiebolaget

 

 

 

Sundins bostadsfastighet

 

 

Källor

Djäkneberget vid Vesterås                                                                                                                                                                                                                                                                                                    L.W. Ahlm                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Karlsbrödraförbundets Förlag   1900

Västerås                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Sven Drakenberg (Bonniers)    1962