Sjöberg, C.M., och Menadier, J.

Ort: Stockholm

Carl Magnus Sjöberg och Jaques Menadier erhöll i intressegemenskap hallrättens resolution att anlägga snus- och kardfusfabrik i Stockholm. Jaques Menadier hade tidigare, utan framgång, drivit snusfabrik i Köpenhamn.
Till en början låg verksamheten i en vattenkvarn vid den kanal som gick genom Helgeansholmen under den plats där Riksdagshuset byggdes och ut på Strömparterren.
år 1740 tillverkades 2240 skålpund snus. (1 skålpund är 425 gram)
1742 års fabriksberättelse uppger att tilverkningen sköttes av Carl Magnus Sjöberg och en bror till honom. Redskapen var åtta florsiktar och en karottpress.

 

 

Tobaksburk i fajans från Rörstrand 1747

 

Den 10 november 1751 övertog Carl Magnus Sjöberg ensamt privilegiet. Han avled i slutet av 1750-talet. Hans hustru Christina var dotter till skarprättaren Clement Christian Helmschlager (Clements bror var skarprättare i Bergen, Norge) och deras son Carl (f. omkr. 1708) övertog verksamheten under firma Sjöbergs sterbhus.
Verksamheten låg då i kvarteret Mullvaden Yttersta (nuv. kv. Pålen) vid Zinkensdamm. År 1751 drev Sjöberg dessutom en snusbod i Uppsala.

Stämpelmästaren i Kungliga Packhuset Johan Jacob D´Ailly anhöll 1772 att få transportprivilegium på företaget vilket avslogs. Tapetmålaren Nathanael Wessman hade tidigare anhållit om att få överta Sjöbergs fabrik men vägrats då hallrätten  ansåg att privilegiet förfallit då det inte använts sedan 1765. År 1774 erkände hallrätten att privilegiet varit i bruk men stämpling ej förekommit av misstag. Avgifterna till hallrätten och fabriksfattigkassan hade erlagts i laga ordning. Rätten fick ”behörig föreställning då den motsagt sig själv”.

Johan Jacob D´Ailly (f. kring 1724) ägde en inteckning á 1 987 daler kopparmynt hos Sjöbergs sterbhus erhöll den 16 mars 1774 kommerskollegii särskilda tillstånd att få överta privilegiet. I taxeringslängden från 1775 var Carl Sjöberg bosatt i kvarteret Katthuvudet n:r 79 och 80 vid Badstugatan. Han benämns då som ”utfattig”.
År 1775 ansökte Johan Jacob D´Ailly om rättigheter att tillverka spinntobak vilket dock avslogs med hänvisning att det stred mot 1762 års förordning om anläggande av tobaksspinnerier. Den övriga verksamheten skedde troligtvis i hans fastighet vid Götgatan 20 (kv. Västergötland 43) som han inköpt 1762 och sålt 1790 till kryddkrämaren Magnus Norström.

 

Johan Jacob D´Ailly avled den 14 mars 1798 i en ålder av 74 år och efterlämnade en obetydlig kvarlåtenskap. Företaget var nedlagt sedan 1789. Han var gift med Eva Maria Högberg sedan 1757.
Han efterlämnade sönerna Jacob Lorentz, stadsmäklare i Göteborg och Johan Peter D´Ailly (handelsman i Karlskrona) och döttrarna Sara Christina, gift Peter Hegardt., och Eva Maria (1758 – 1834), gift 1779 med Lars Hegardt (f. 1753)

Bou  Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning (A, AB) F1A:331 (1798) Bild: 9090 Sida: 80