Schönborg, Nils., och Almquist, Daniel

Ort: Stockholm

Tobaksspinnaren Nils Schönborg beviljades den 31 maj 1733 resolution på att driva tobaksspinneri i Stockholm.
Han hade förut ”tjänat i sju års tid hos hustru Tottie et son och sålunda haft tillfälle att göra sig underrättad uti de stycken, som härutinnan erfordras”.

Till medintressent hade han Daniel Almquist. Daniel Almquist, född 1701, drev enligt privilegium den 14 juli 1752 ett tobakspipbruk i egen gård i kvarteret Solvisaren n:r 83, sedermera kv. Päronträdet n:ris ett, två och tre vid Gröna Tvärgatan, numera Pilgatan på Kungsholmen.

1742 inköpte Schönborg fastigheten i kv. Cadmus som tidigare ägts av rådman Jonas Hansson Merling (d. 1697). Fastigheten byggdes på 1648 av bagarskråets ålderman, Wickman Corneliusson,  1742 lät Schönborg tillbygga en takvåning med brutet tak.

I ändringsritningen anges: Thetta huus skall efter thenna ritning blifva reparerat för Hr. Schiönborg et Almquist, hvilket är beläget vid Skeppsbroen i Stockholm Sub Numero 36″.

Företaget låg  sannolikt i Schönborgs fastighet i kvarteret Cadmus n:r 36, nuvarande Skeppsbron 46, och bestod 1740 av tio spinn-, fyra rull- och ett karvbord., en hintz och åtta pressar samt sysselsatte tio spinnare, fyra rullare, 61 gossar och sex daglönare.

1744 ansökte man om att få ta in utländska tobaksblad.

Ur skrivelse från Kommerskollegiet till KM:t 29/2 1744:

”Hos Hans Kongl. Maj:t hafwa tobaksfabriqueurerna här i staden Schönborg & Almquist samt Anders Sälgström i underdånighet andragit, huruledes, sedan de d. 11: Maii förledit åhr, i anseende til då förebrackta skiäl och omständigheter, hos Collegium anhålliit, att under lika frihet som inlänska fartyg är tillagd, få ed utlänska skiepp låta inkomma så stor quantitet utrikes Tobaksblader, som Hans Kongl. Majt d. 12: April näst förut i nåder behagat tillåta Handelsmänneerna häststädes Carl och Wilhelm Tottie, och bemälte ansökning blifwit Hans Kongl. Maj:t till nådigt willfarande i underdåninghet hemställt;…”.

1760 avled Daniel Almquist av ”hetsig feber” i en ålder av 59 år. Intressegemenskapet med Schönborg verkar då redan ha upphört. Bouppteckningen visar en skuld på 207 090 dlr kmt samt en fordran av Schönborg på inte mindre än 294 307 dlr kmt vilken bestriddes av sterbhusdelägarna. I stället för Almquist inträdde som delägare Schönborgs svärson Johan Löfling. I mitten av 1760-talet var det schönborgska tobaksspinneriet stadens största.

De 28/10 1762 inköpte Nils Schönborg det av Mariabranden 1759 svårt skadade huset Ebba Brahes palats (de la Gardies palats) vid Götgatan 16 för 130 000 dlr kmt av framlidne excellencen riksrådet greve Olof Törnflychts arvingar. Branden hade startat hos en fiskhandlare vid Brännkyrkagatan och spred sig över en stor del av Maria församling. Cirka 300 gårdar förstördes.

Byggnadsritningar för fastigheten vid Götgatan inlämnades den 12/4 1763 samt 5/5 1765. De bostadshus som idag inramar palatset uppfördes av Schönborg.

När han avled 1769 efterlämnade ha utom fastigheten värderad till 400 000 dlr kmt, husen Skeppsbron 16 (nuv. 46) och Stadsgården 16 samt en tobakslada vid Stora Barnhusträdgårdsgatan (nuv. Tunnelgatan). Behållningen i boet uppgick till 600 000 dlr kmt.
Enligt inventarium 1769 tillverkade Schönborg och Löfling bland annat kardusmärkena Cardus Cnaster, Stora Rosen, Medel Rosen, Lilla Rosen, Koppartryck, Engelsk cardus, Solen, Rosen och Konungen o Drottningen samt snusmärket Prick.

Johan Löfling dog 1770, och företaget drevs vidare av Schönborgs änka Catharina Lindström och dottern Brita Sophia Löfling. Brita Löfling drev sedermera en tobaksbod som existerade ännu 1797.
Traktören Carl Fredrk Titz hade den 31 december 1785 fått transport på privilegiet. Han sålde företaget den 23 mars 1789 till läderhandlaren Johan Isaac Dandanelle (1760-1812). Enligt 1790 års adresskalender drev Titz tobakshandel i sin fastighet vid Gråbergsgatan på Norrmalm (nuv. Upplandsgatan).

Under Dandanelles tid var spinneriet beläget i fastigheten vid Stadsgården 16. Den 29 september 1790 övertogs privilegiet av Jacob Djurberg.
Tillverkningsvolymen hade sedan Löflings död nedgått betydligt beroende på svåra ekonomiska och politiska förhållanden som rådde i Europa.
1795 avstannade all fabrikation och den 23 januari 1800 uppsades privilegiet.
Jacob Djurberg som var inspektor vid Hammarby tull avled år 1834 i 65 års ålder. Han levde då under knappa omständigheter.

Personkoppling
Nils Schönborg
Karl Fredrik Titz
Jakob Djurberg

 

 

 

Ebba Brahes palats vid Götgatan 16 och de av Schönborg uppförda husen