Scherlander, Anders

Ort: Göteborg

Handlanden Anders Scherlander
(f. 1766) erhöll den 15 januari 1795 kommerkollegii privilegium att driva tobaksspinneri i Göteborg. Utöver det erhöll han tillstånd att driva snus- och kardustillverkning.

Han inköpte C.H. Åkermans verktyg och övriga inventarier. Inom kort nedbrann fabriken vid en stor eldsvåda, som härjade i Göteborg.
Han anhöll om att få flytta företaget till förstaden Masthugget. Kommerskollegium ”hade sig bekant att andra borgreliga rörelser” där voro anlagda, varför detta bifölls.
Rörelsen drevs under firma A. Scherlander & Co., var av obetydlig omfattning och upphörde 1801. Anders Scherlander flyttade 1813 till Arvika.