Mytzell, Tobias och Weinantz, Abraham

Ort: Karlshamn

Enligt privilegium av den 2 november 1693 drev Tobias Mytzell och Abraham Weinantz ett tobaksspinneri i Karlshamn.
Den 22 augusti 1705 lyder privilegiet på Tobias Mytzell och borgmästaren Peter Schaey.
Peter Schaey var politie- och handelsborgmästare fram till 1737.

Tobias Mytzell avled 1720 och den 29 juli 1731 fick Schaey och hans son Petter, d. 1747, tillstånd att fortsätta tillverkningen i spinneriet.
Genom särskild överenskommelse den 10 januari 1740 hade Schaey d.y. efter faderns död 1737 til kompanjoner upptagit Gumme och dennes son Olof Gummesson Bergh, d. 1764, som bekräftade privilegiet den 3 februari 1744.

Någon tid senare lät Schaey skriftligen meddela att han ingen del hade i manufakturen utan äganderätten helt övergått till Gumme och Olof Gummesson Bergh.
Under 1750-60 talet var manufakturen stadens största som tillverkade tobak.
Spinneriet ödelades 1763 av brand.

Olof Gummesson Bergh lät 1763, efter den stora stadsbranden, uppföra det som senare kom att kallas Smithska huset i kv. Europa i Karlshamn. Fastigheten kommer senare att ägas av tobaksfabrikören Zellinger och senare av brännvinskungen L.O. Smiths son Otto.

Vid 1700-talets mitt var Olof Gummesson Bergh en av stadens rikaste män och efterlämnade vid sin död 1765 över 293.000 dlr smt.

Rörelsen låg nere många år men genom lottning mellan sterbhusdelägarna, som kommit i process med varandra, tillföll spinneriet handlarna Swen Lönberg och Gustaf Adolf Ekelund.

Gustaf Ekelund övertog ensamt spinneriet och erhöll resolution den 7 november 1774. Företaget drevs på grund av de svåra tiderna i blygsam skala och nedlades slutligen helt och hållet 1777.

År 1791, efter Ekelunds död, anhöll kronobefallningsmannen Hans P. Mytzell, 1755-1807, att få återuppta privilegiet även han sedan 1803 ägare av det smithska huset.
Tillstånd beviljades ej.