Möller, Sven

Ort: Varberg

Sven Möller hade tidigare varit mästare vid Varbergs tobaksspinneri. 1761 anhöll han om tillstånd att driva snus- och kardustillverkning samt tobaksspinneri.
Detta avslogs.
Han inkom med förnyade ansökningar 1762 och 1765 vilka även dessa avslogs.
Som motiv angav kommersekollegium att det redan fanns ett tobaksspinneri i staden som dessutom gick dåligt. Det fanns då inga skäl att öka konkurrensen.
Slutligen, den 27 maj 1767 erhöll han privilegium på att på att driva snus- och kardustillverkning.
Detta efter ny förordning från 1766.

Handelsbokhållaren O.G. Agrell köpte företaget och begärde 1780 om tillstånd att flytta det till Halmstad. Någon tillverkning där har inte kunnat återfinnas.